عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیرپاداش و پسخوراند را بر عملکرد و علاقه به درس ریاضی. پاداش وپسخوراند در سطوح عمومی متفاوت به عنوان متغیر مستقل مورد دستکاری قرار گرفته، متغیرهای وابسته عملکرد و علاقه به درس ریاضی که توسط پرسشنامه علاقه‌سنج و فرم‌های همتای ریاضی در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون اول و دوم محاسبه گردید. نتایج نشان داد که اثر اصلی پاداش در سطوح بدون پاداش ، پاداش کم و پاداش زیاد برای عملکرد و علاقه تفاوت معنی‌دار نشان نمی‌دهد در حالی که پسخوراند شایستگی بالا سبب افزایش و پسخوداند پایین موجب ک ...

پاداش به عنوان بزرگترین اصل مدیریت در دنیا، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم ترغیب و تشویق کارکنان در سازمان ها تلقی می شود. پاداشی که فرد از سازمان دریافت می کند یابه خاطر انجام وظایف محوله در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق و دستمزد نامیده می شود، یابه خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای کاری است که در این صورت از پاداش به عنوان مزایایی فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود. طراحی سیستم پاداش و شیوه های مناسب تشویق و تنبیه یکی از وظایف مهم مد ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی علل ناکارآمدی پاداش های بیرونی پرداخت شده به کارکنان از منظر آنان انجام شده است. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان (در رده شغلی متصدی امور بانکی) بانک ملی شهر مشهد انتخاب شدند که تعداد آنان 666 نفر بودند، و نمونه آماری 136 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده بررسی و تأیید شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ...

جهان هستی، جهان مکافات است و هر عمل انسان عکس‌العملی در دنیا و آخرت دارد. پاداش و کیفر در تمام ادیان الهی به طرق و گونه‌های مختلف مطرح گردیده است، و در هیچ کتاب آسمانی نیست که از پاداش و کیفر اعمال سخن به میان نیامده باشد، تنها وجه تمایز آن در شیو? بیان و نوع پاداش و کیفر و زمان و مکان است. پاداش و کیفر اعمال، موضوعی است که در اشعار شاعران برجسته، به گونه‌های مختلف بازتاب یافته است و شاعران با بیان مستقیم و یا غیرمستقیم به این موضوع پرداخته‌اند و همچنین با استفاده از متون دی ...

مدیران با آگاهی از تأثیر انگیزش کارکنان در تحقق اهداف سازمانی، همواره به دنبال طراحی روش ها و ساز و کارهایی جهت انگیزه سازی آنان هستند. یکی از مهم ترین مقولاتی که می تواند مدیران را برای رسیدن به این هدف یاری کند، ساز و کار پاداش است.با عنایت به این مهم، در این تحقیق، شناسایی ساز و کار تأثیر گذاری پرداخت پاداش بر ایجاد انگیزش در بین کارکنان بانک مسکن در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه، بانک مسکن بنگاهی اقتصادی است، استفاده از ساز و کار پاداش برای ایجاد ا ...

تفاوتهای جنسیتی درتاثیر انگیزش بیرونی (پاداش) بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنیها 128 دانش آموز سال سوم گرافیک (62 دختر، 66 پسر) بودند که همگی 4 کلاس را تشکیل می دادند و از دو هنرستان انتخاب شدند. دختران و پسران بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. و پس از ایجاد انگیزش بیرونی در گروه آزمایش بصورت انتظار دریافت پاداش بصورت نمره و عدم ارائه هیچ نوع انگیزش بیرونی در گروه کنترل، خلاقیت دانش اموزان بر حسب ابعاد اصالت (تولید پاسخهای بدیع و نو) انعطاف پذیری (تولید ...

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی ارتباط عدم تعادل تلاش- پاداش با فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. نمونه ی آماری تحقیق را 189 نفر (100 مرد و 89 زن) معادل 82% جامعه ی آماری از دبیران تربیت بدنی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه تشکیل دادند که حداقل دارای 3 سال سابقه ی کار بودند. طرح تحقیق مقطعی و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرونباخ، t دو گروه مستقل، ANOVA و مدل سازی AMOS(تحلیل مسیر) انجام شد. شرکت کنندگان سه پرسش نامه ی مشخصات فردی(محقق ...

محور اصلی در این مقاله اثبات این فزضیه است که طراحی یک سیستم تشویقی مناسب در سازمان علاوه بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای کار بهتر توان آنها را به حداکثر می رساند و موجب دو تاثیر عمده رضایت شغلی و افزایش بهره وری در سازمان نیز می گردد در این مقاله با شمردن انواع پاداش و روشن ساختن نتایج آن ، دو دانشگاه در ایران را به عنوان نمونه برای تشویق دیگرسازمان ها انتخاب کرده و تشویق های موجود در آنجا را متناسب با ساختار دانشگاهی - آموزشی - پژوهشی آنها بیان می کنیم ...
نمایه ها:
پاداش | 

در این پایان نامه نسبت جزا و پاداش با فعل اخلاق از دو دیدگاه 1- شهود گرایی و 2- استاد مطهری مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، برای روشن شدن مساله، دیدگاه اسلام درباره فعل اخلاق و نسبت آن با جزا و پاداش مورد بررسی واقع شد. در فرایند حل مساله تحقیق، ابتدا دیدگاه های موجود در فلسفه اخلاق بطور خلاصه بیان شد، سپس، به ترتیب دیدگاه شهود گرایی و استاد مطهری در فصل های مجزا بیان گردید. در نهایت، به مقایسه ای تطبیقی بین دو دیدگاه پرداخته شد.با توجه به مطالعات انجام شده در فصل های دوم و س ...