عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1543

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از زمانی که صاحب کار، عاملی را از جانب خود منصوب نمود و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض ‌کرد، رابطه نمایندگی بوجود آمد. در رابطه نمایندگی، فرض می‌شود هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند. در ارتباط با نحوه برخورد با تضاد نمایندگی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. اما راه حل بهینه این است که پاداش مدیران با عملکرد آن‌ها مرتبط گردد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر تمرکز مالکیت و کنترل مالکیت اضافی بر ارتباط میان پاداش هیأت‌مدیره و عملکرد شرکت در ...

موضوع این پژوهش مقایسه نقش پاداش اجتماعی و ادراک تهدید در پیش بینی تعهد به روابط رمانتیک و حفظ روابط زناشویی سالم زوجین متقاضی طلاق و زوجین سالم استان سمنان بود. جامعه آماری شامل تمامی زوجین استان سمنان بود که شامل 125 زوج متقاضی طلاق و 125 زوج سالم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه پاداش و تهدید اجتماعی (STARS) ، پرسشنامه استاندارد تعهد زناشویی (DCI) و پرسشنامه کیفیت زناشویی (RDAS) بود. داده های این پژوهش با نرم افزار spss و به روش ...

تاثیرپاداش و پسخوراند را بر عملکرد و علاقه به درس ریاضی. پاداش وپسخوراند در سطوح عمومی متفاوت به عنوان متغیر مستقل مورد دستکاری قرار گرفته، متغیرهای وابسته عملکرد و علاقه به درس ریاضی که توسط پرسشنامه علاقه‌سنج و فرم‌های همتای ریاضی در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون اول و دوم محاسبه گردید. نتایج نشان داد که اثر اصلی پاداش در سطوح بدون پاداش ، پاداش کم و پاداش زیاد برای عملکرد و علاقه تفاوت معنی‌دار نشان نمی‌دهد در حالی که پسخوراند شایستگی بالا سبب افزایش و پسخوداند پایین موجب ک ...

در این مقاله به مطالعه یک فرایند پاداش چند ‏‎F-O,Z(t)=(z1(t)...Zp(t)‎‏متغیره تعریف شده بر یک فرایند نیم مارکف ‏‎J(t).t-o‎‏با فرایند تجدید مارکف ‏‎(Jn,T,),n=o.1.2...‎‏ و توابع پاداش غیر خطی‏‎Pp....p1‎‏ پراخته شده است از تعریف ارائه شده توسل سلطانی (1996) برای فرایندهای پاداش غیر خطی استفاده شده است معمولا در کاربردها توابع پاداش (هزینه) دارای نرخ ثابت نمی باشد یا به عبارتی دیگر نابعی خطی از زمان نمی باشد مانند هزینه های مصرف آب و برق بنابراین ما تلاش کرده ایم که به حالتهای کلی ...

پاداش به عنوان بزرگترین اصل مدیریت در دنیا، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم ترغیب و تشویق کارکنان در سازمان ها تلقی می شود. پاداشی که فرد از سازمان دریافت می کند یابه خاطر انجام وظایف محوله در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق و دستمزد نامیده می شود، یابه خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای کاری است که در این صورت از پاداش به عنوان مزایایی فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود. طراحی سیستم پاداش و شیوه های مناسب تشویق و تنبیه یکی از وظایف مهم مد ...

امروزه در نظریه های شهرسازی در سرتاسر جهان مشارکت شهروندان جایگاه مهمی به خصوص در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری یافته است. لیکن تا به امروز با وجود کمک ها و پاداش های درنظر گرفته شده بعنوان مشوق های طرح های نوسازی، شاهد مشارکت شهروندان در این دسته از طرح ها در حد مطلوب نبوده ایم. با توجه به ضرورت موضوع، نظریه نوسازی نهنگی! درپی آن است تا به اهمیت مدیریت پاداش، بعنوان یکی از عوامل انگیزشی در فرآیند مشارکتی شهروندان در طرح های شهری بپردازد و در این مسیر با تبیین ن ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی علل ناکارآمدی پاداش های بیرونی پرداخت شده به کارکنان از منظر آنان انجام شده است. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان (در رده شغلی متصدی امور بانکی) بانک ملی شهر مشهد انتخاب شدند که تعداد آنان 666 نفر بودند، و نمونه آماری 136 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده بررسی و تأیید شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ...

جهان هستی، جهان مکافات است و هر عمل انسان عکس‌العملی در دنیا و آخرت دارد. پاداش و کیفر در تمام ادیان الهی به طرق و گونه‌های مختلف مطرح گردیده است، و در هیچ کتاب آسمانی نیست که از پاداش و کیفر اعمال سخن به میان نیامده باشد، تنها وجه تمایز آن در شیو? بیان و نوع پاداش و کیفر و زمان و مکان است. پاداش و کیفر اعمال، موضوعی است که در اشعار شاعران برجسته، به گونه‌های مختلف بازتاب یافته است و شاعران با بیان مستقیم و یا غیرمستقیم به این موضوع پرداخته‌اند و همچنین با استفاده از متون دی ...

مدیران با آگاهی از تأثیر انگیزش کارکنان در تحقق اهداف سازمانی، همواره به دنبال طراحی روش ها و ساز و کارهایی جهت انگیزه سازی آنان هستند. یکی از مهم ترین مقولاتی که می تواند مدیران را برای رسیدن به این هدف یاری کند، ساز و کار پاداش است.با عنایت به این مهم، در این تحقیق، شناسایی ساز و کار تأثیر گذاری پرداخت پاداش بر ایجاد انگیزش در بین کارکنان بانک مسکن در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه، بانک مسکن بنگاهی اقتصادی است، استفاده از ساز و کار پاداش برای ایجاد ا ...