عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده شیل های ارغوانی به عنوان یک عضو رسمی در قاعده سازند پابده در نقاط متعددی از زاگرس رخنمون دارند. به منظور بررسی چینه‌شناسی و محیط رسوبی شیل‌های ارغوانی در بخش شمالی حوضه زاگرس، 4 برش در استان ایلام در مناطق پاریاب، ملکشاهی، بیشه‌دراز و دره شهر به همراه برش الگوی سازند پابده واقع در تاقدیس گورپی در شرق استان خوزستان برداشت و مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع از این برش‌ها 507 اسلاید پالینولوژیکی مربوط به 169 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. طی مطالعات پالینواستراتیگرافی به طو ...

دراین پژوهش نانوفسیل های آهکی درقسمتهای بالایی سازند گورپی قسمت های ابتدایی سازند پابده برش کبیرکوه جهت بررسی مرز کرتاسه ترشیاری K/T مورد مطالعه قرارگرفته اند بررسی دقیق نانوفسیلهای آهکی درمحدوده مورد مبحث منجر به شناسایی 48جنس و 99گونه شد با توجه به گونه های شاخص هفت زون زیست چینه شناسی NP1- NP6 CC26 مطابق با زونهای استاندارد جهانی برای محدوده چینه شناسی مورد نظر شناسایی گردید برهمین اساس سن بخش انتهایی سازند گورپی ازمایستریشتین پسین تا انتهاب پالئوسن پیشین بخش پایینی زون NP ...

معدن بیتومین مله‌پنجاب، واقع در زاگرس چین‌خورده ساده به خط مستقیم در فاصله 30 کیلومتری از جنوب شرقی شهر ایلام و در یال شمال شرقی زاگرس چین‌خورده ساده قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی زمین‌شناسی و زایش معدن مذکور می‌باشد. به همین منظور تعداد 10 نمونه از عمق 1 متری از دو لیتولوژی عمده‌ی شیلی و مارنی سازند پابده مورد آنالیز راک- ایول قرار گرفت و سپس از بین آن‌ها 2 نمونه‌ی شیلی که دارای مقدار TOC بالاتری بودند و هم‌چنین یک نمونه‌ی بیتومین برای مطالعات پیرولیز- کروما ...