عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هشت رقم پنبه وارداتی از کشورهای مختلف که در آزمایشات مقدماتی وضعیت بهتری داشتند بادو رقم تجارتی ساحل و ورامین مورد مقایسه با طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو منطقه ایستگاه کارکنده ومزارع منطقه بندر گز قرار گرفتند. رقم Crema در ایستگاه کارکنده با 2110 کیلوگرم در هکتار وش بیشترین محصول را داشتند در صورتیکه ارقام ساحل و ورامین به ترتیب 1920 و 1455 کیلوگرم وش در هکتار تولید کردند و در بقیه صفات از جمله زودرسی، تعداد قوزه، وزن قوزه و بیماری از رقم فوق وضعیت بهتری نسبت به بقیه ارقام ب ...

بمنظور بررسی اثر پتانسیل آب همراه با پتاسیم روی رشد درخت و خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملو و برآورد نیاز آبی و مرکبات و نیز افزایش راندمان آبیاری این طرح در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در جهار تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل به اجراء در خواهد آمد فاکتور آبیاری بر اساس پتانسیل آب و خاک با استفاده از تانسیومتر در چهار سطح (60، -40، -20 کیلو پاسکال و بدون آبیاری) می‌باشد فاکتور پتاسیم بر اساس سن درخت‌ها در چهار سطح (0, 50, 100, 150 gr) ضربدر سن ...

بمنظور شناخت ویژگیهای کمی و کیفی ارقام گیلاس و نهایتا انتخاب ارقامی با سازگاری بهتر، این بررسی بر روی 39 رقم گیلاس در باغ کلکسیون ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال آباد کرج در دو مرحله 5 ساله اجرا گردید. در این بررسی 36 صفت مختلف بتانیکی و باغبانی مورد ارزیابی قرار گرفت. برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و زراعی نظیر زودرسی، دیررسی و زمان گل دادن بطور مشاهده ای یادداشت برداری گردید و مشخص شد که رقم سیلژبلامارکا، دورون کزنا و فراسیدا جزو زودرس ترین ارقام و ارقام حاج یوسفی، سفید رضائیه، شبس ...

این طرح بخشی از یک طرح ملی با نام تعیین کمی و کیفی فاضلاب در شهرهایی که دارای شبکه جمع‌آوری می‌باشند است که در آن مشخصات کمی و کیفی فاضلاب شهر تبریز مشخص شده است . ...

با توجه به اهمیت عناصر غذایی ازت و پتاسیم و آب آبیاری در تغذیه مرکبات جهت نیل به عملکرد بالا با کیفیت مطلوب این طرح بمنظور مطالعه اثرات عناصر ازت ، پتاسیم همراه با آب آبیاری روی خصوصیات کمی و کیفی میوه (عملکرد، اندازه، مقدار آب میوه، ضخامت پوست ، مواد جامد محلول TSS اسیدیته TA، ویتامین C و خاصیت انباری) درختان تامسون ناول و نیز برآورد میزان آب مورد نیاز این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در آزمایش کرتهای خرد شده شامل دو سطح رطوبت خاک در کرتهای اصلی و سه سطح ازت و سه سط ...

با توجه به اینکه مرکبات به اسیدیته خاک حساس بوده و PH کمتر از 5 برای آن مضر است و از ططرفی PH خاک ایستگاه کترا حدود 5 و کمتر می‌باشد بدین منظور تحقیقی در رابطه با تاثیر آهک در بالا بردن PH خاک جهت اصلاح حاصلخیزی آن و بررسی تاثیر آهک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه درختان پرتقال خونی و نارنگی یونسی و نیز برآورد مناسبترین مقدار آهک برای نیل به PH مناسب (PH) جهت حفظ حاصلخیزی خاک می‌باشد. بدین منظور این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی شامل هفت تیمار (0، 3، 6، 9، 12، 15 و 3158) ...

در این تحقیق پس از انجام آزمون خاک تیمارهای کودی از قبیل مصرف خاکی سولفات روی، محلول پاشی سولفات روی با غلظت 3 در هزار و آغشته کردن ریشه با محلول سوسپانسیون اکسید روی در نظر گرفته شده و اعمال شده در طول مرحله داشت ، یادداشت‌برداریهای لازم انجام گرفته (ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه بارور و غیربارور) و پس از برداشت عملکرد، وزن هزار دانه و خصوصیات کیفی اندازه‌گیری شده، نتایج حاصل نشان داد که تیمار مصرف خاکی 40 کیلوگرم سولفات روی بعلاوه محلول پاشی بیشترین تاثیر را بر عملکرد ا ...

هدف اصلی تحقیق حاضر (بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ‏‎(IT)‎‏ بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری) بوده و به این ترتیب سوال اصلی تحقیق بدین صورت بیان شد : تاثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است ؟ که برای جواب به آن چهار سوال مطرح شد و به تبع آن چهار فرضیه بیان شد . در راستای انجام تحقیق ، بعد از مطالعات مقدماتی در مبانی نظری و پژوهشی و استفده از نظرات اساتید و صاحب نظران ، منظور از فناوری در این تحقیق مجموعه ای از سخت افزار ( که کمتر مد نظر قرار ...

تاثیر درجه بردوت نگهداری و روش انجماد بر میزان ویتامین ‏‎C‎‏، میزان آنتوسیانین، اسیدیته، ‏‎PH‎‏ و ارزیابی حسی و در توت فرنگی رقم کردستان (ایران) با اسنفاده از دو روش انجماد کند در 20- درجه سانتیگراد در فریز خانگی و انجماد سریع با ازت مایع در 50- تا 100- درجه سانتیگراد در سه درجه حرارت نگهداری 12-، 18- و 24- درجه سانتیگراد بمدت سه ماه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان کاهش ویتامین ‏‎C‎‏ در 15 روز اول نگهداری می باشد. در کل، این کاهش بمیزان 5/64، ...