عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی ها آنتروپومتریک و فاکتورهای آمادگی جسمانی با مسافت شیرجه و تاثیر سه روش گرم کردن بر رکورد شنا و مسافت شیرجه شناگران نخبه استان قزوین بود. بدین منظور تعداد 8 نفر شناگر با میانگین سنی (2±20) انتخاب شدند. شاخص های آنتروپومتریک مورد اندازه گیری قد، وزن، قد نشسته، طول اندام تحتانی و BMI بودند. فاکتورهای آمادگی جسمانی شامل: قدرت انفجاری پاها، قدرت عضلات کمر، استقامت عضلات شکم و انعطاف پذیری مفصل شانه بودند. از آزمودنی ها ابتدا بدون انجام گرم ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه برخی ویژگی‌های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و شاخص‌های کینماتیکی ضربه درایو لوپ بک‌هند و ارتباط این متغییرهادر بازیکنان تنیس روی میز زن ماهر و نیمه ماهراست. 15 ورزشکارماهر که چند سال سابقه مقام کشوری دارند(حداقل5 سال) و 15 ورزشکار نیمه ماهر که در مسابقات و تمرینات حضور دارند(حداقل 3 سال) به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند.نوع پژوهش علی مقایسه-ای-توصیفی است و از آمارهای توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و از آماراستنباطی t مستقل در سطح معن ...

هدف این تحقیق بررسی وضعیت تغذیه‌ای، ترکیب بدنی و برخی از شاخص های آمادگی جسمانی و حرکتی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین بانوان ایران بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع میدانی، پیمایشی می باشد. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. برای تکمیل پرسشنامه ارزیابی تغذیه ای به این صورت عمل شد که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حض ...

افزایش شیوع چاقی در کودکان و بزرگسالان در سال های اخیر تنها به علت عوامل ژنتیکی نبوده است و عوامل مختلف رفتاری و محیطی نیز نقش داشته اند. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط چاقی با برخی کارکردهای جسمانی، رفتاری و شناختی در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اصفهان بود. این تحقیق از نوع توصیفی است. آزمودنی های این تحقیق 120 دانش آموز پسر با میانگین سنی 13/42 سال بودند که به صورت نمونه در دسترس از دانش آموزان چاق و دارای اضافه وزن شرکت کننده در فعالیت های پایگاه های اختصاصی آموز ...

سندرم روده تحریک پذیر نوعی اختلال عملکردی گوارش است که با درد مزمن شکم و تغییرات اجابت مزاج و بدون علت ارگانیک تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی مداخله مولفه های درمان شناختی – رفتاری مدیریت استرس بر علائم سندرم روده تحریک پذیر در بیماران مبتلا به این سندرم به روش نیمه آزمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلنیک و مطب های متخصصین گوارش شهر یاسوج، که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف (در دسترس) 42 نف ...

هدف:شیوع چاقی، کم تحرکی و نتایج منفی آن بر سلامت جسمانی و روانی، در کشورهای در حال توسعه و هم چنین در ایران به سرعت در حال افزایش است. لذا هدف این مطالعه، مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و طبیعی نقش خودپنداره بدنی بود. روش:در این مطالعه ی پس رویدادی با طرح علی- مقایسه ای و همبستگی، تعداد15 دانش آموز چاق/ اضافه وزن و 15 دانش آموز وزن طبیعیاز دختران 9 تا 12 سال مدارس ابتداییو راهنمایی دخترانه ناحیه 2 شهر اراک، به صورت خوشه ای چند مرحله ای هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

مقدمه و هدف: امنتین یک آدیپوکاین جدیدی است که از بافت چربی ترشح می شود و حساسیت انسولینی را افزایش می دهد. سطوح گردش خون امنتین در افراد چاق کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح امنتین با چاقی در ارتباط است و اثر احتمالی مضاعف تمرین هوازی و پایداری تنه در کاهش وزن و کاهش چاقی شکمی پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر سطح امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و عملکرد جسمانی زنان دارای اضافه وزن انجام شد. روش بررسی: 40 زن سالم با دا ...

چکیده پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی با درک فردی زنان از ویژگیهای جسمی خود پس از زایمان انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق را، طبق جدول مورگان 309 زن از میان 1484 زن که بیش از یک سال از زایمانشان نگذشته بود و جهت واکسیناسیون شیرخوار خود به واحدهای بهداشت خانواده، و مراکز بهداشتی درمانی شهرهای بناب و مراغه مراجعه کرده بودند، تشکیل می داد. برای جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه خود- توصیفی بدنی برای تعیین میزان درک فرد از ویژگیها ...

کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاهها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی است . می توان ادعا کرد که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و 11 شبکه دیجیتالی پی گرفته است تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن حائز اهمیت است . بایسته‌های اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه پیرامون کودک ...