عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90 است که مشتمل بر 315 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 175 نفر با روش سهمیه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های ...

چکیده هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه تمایز یافتگی خود (DSI-R) و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه شهر تهران و روش نمونه گیری غیر تصادفی است. اندازه نمونه 423 نفر از دانشجویان شهر تهران بود و همه آزمودنی‌ها به آزمون تمایز یافتگی خود و ویژگی‌های شخصیتی این پژوهش همبستگی که براساس روش‌های کلاسیک روان‌سنجی انجام شده است پاسخ دادند. در این روش اعتبار پرسش‌نامه تمایز یافتگی خود از طریق آلفای کرونباخ برابر77/0 بدست آمد. روایی ساز ...

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش زرقان می‌باشد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعه‌ی مورد مطالعه تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهر زرقان در سال تحصیلی 92-1391 می‌باشد که بالغ بر 400 نفر است، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، طبق جدول مورگان نمونه آماری به حجم 200 نفر انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد ویژگی شخصیتی نئو، رضایت شغلی اسمیت و است ...

به منظور بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های اسناد در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بستک تعداد 254 نفر از دبیران (137 زن و 117مرد) به روش سرشماری انتخاب شدند و از پرسشنامه-های سازگاری زناشویی (1976)، ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی NEO مک کرای و کوستا (1985)، و سبک‌های اسناد پیرسون و همکاران (1983) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بعد روان نژ ...

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و دشواریهای تنظیم هیجانی با هویت ورزشی در ورزشکاران شهر اصفهان بوده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران حرفه‌ای زن و مرد در شهر اصفهان بوده است. نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان شامل 250نفر است که 140 مرد و 110 زن می باشند. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه شخصیتی نئو،( فرم 60 سوالی)، پرسشنامه دشواریهای تنظیم هیجانی(DERS) گراتز و رومر و همچنین پرسشنامه هویت ورزشی(ATMS) ب ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های‌شخصیتی و ابعاد کمال‌گرایی (مثبت و منفی) با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان منطقه لارستان صورت پذیرفت. حجم نمونه در این پژوهش شامل 304 دانش‌آموز در مقطع دبیرستان بود که به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین دبیرستان‌های این منطقه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی‌ شخصیت (گلدبرگ، 1999)، پرسشنامه‌ی کمال‌گرایی هیل وهمکاران (2004) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز (1999) بود. یافته‌ها نشان داد که بین ویژگ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی، منبع کنترل و هوش هیجانی در پیش‌بینی عملکرد و سازگاری شغلی کارکنان شرکت گاز شهر کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت گاز که در سال 1392 مشغول خدمت بودند می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران211 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پنج پرسشنامه ویژگی-های شخصیتی(پنج عاملی)، منبع کنترل(راتر)، هوش هیجانی(برادبری و گریوز)، عملکرد شغلی(پاترسون) و سازگاری شغلی(بل) پ ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با آسیب شناسی روانی در دانش آموزان ناتوان ذهنی بود. بدین منظور، 245 نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی که در مدارس ناتوان ذهنی شهر شیراز مشغول به تحصیل بودند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات، از دو پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی (زیگلر، گاتس، هداپ و هنریک، 2002) و آسیب شناسی روانی (براون، امان و کمپ، 2002) استفاده گردید. پایایی هر دو پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آنها از طریق همبستگی هر گویه با نمره کل ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی دبیران ریاضی با یادگیری ریاضی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بهمئی بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کلیه معلمان ریاضی دوره دوم متوسطه شهر بهمئی به تعداد 55 نفر و کلیه دانش‌آموزان این دوره در درس ریاضی در سال تحصیلی 94-1393 بود که با توجه به اینکه حجم جامعه معلمان کمتر از 100 نفر می باشد از روش سرشماره استفاده ش ...