عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر سطوح کودهای ارگانیک (3 و 6 تن در هکتار) و شیمیایی (150 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بر رشد و ویژگی‌های بذر تولیدی علف‌هرز تاتوره پژوهشی به صورت سه آزمایش مزرعه ای، گلخانه ای و آزمون بذر در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1391 طراحی و اجرا گردید. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین رشد گیاه، تولید بذر و پراکنش بذر به ترتیب از تیمارهای 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 6 تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد. صفات تعداد بذر در کپسول، تعداد گل در بوته و وز ...

جوانه‌زنی کارآمد بذر و ظهور سریع و یکنواخت گیاهچه در راندمان تولید محصول مهم هستند. بنابراین استفاده از راهکارهایی برای بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه برای بالا بردن میزان تولید محصول ضروری می‌باشد.پرایمینگ به عنوان یک تکنیک ساده پیش از جوانه‌زنی پیشنهاد شده است که باعث بهبود عملکرد بذر می‌شود. در این تحقیق تاثیرتیمارهای مختلف هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم، نیترات آمونیوم و پلی‌اتیلن‌گلایکول 6000 در غلظت و زمان‌های مشخص شده رادر مقایسه با بذرهای پرایم نشده، ...

بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) که متعلق به خانواده Compositae می باشد، به دلیل توانایی تطبیق پذیری با شرایط محیطی در نقاط مختلف دنیا کشت می شود. گلرنگ اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است که ناشی از ارزش غذایی بالای روغن خوراکی آن است. دانه گلرنگ منبع غنی از روغن (35-40%)، حاوی مقدار قابل توجهی (75-80%)Linoleic acid می باشد. سطح زیر کشت گلرنگ در دنیا ha 76800 تخمین زده می‌شود که مقدار محصول تولیدی از این سطح کشت tonnes 605000 گزارش شده است. به منظور بررسی ویژ ...

در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه خشک‌کن با بستر سیال، اثر پارامترهای دما و تغییرات وضعیت بستر بذر درون خشک‌کن بر خصوصیات کیفی بذر و برخی ویژگی‌های مرتبط با بنیه بذر در دو رقم سویای ساری (JK) و کتول (DPX) تولید شده به ترتیب در استان‌های مازندران و گلستان، بررسی گردید. بذرهای برداشت شده پس از مشروط-سازی با یک خشک‌کن بستر سیال نوع وعده‌ای، در دماهای 40، 30، 50 و 60 درجه سانتی‌گراد در سه حالت بستر ثابت، آستانه سیال‌سازی و سیال تا میزان رطوبت بذر استاندارد (حدود 12 درصد) خشک ش ...

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های بهبود کارائی بذر است که می تواند باعث بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه به عنوان مهمترین مرحله بحرانی چرخه زندگی گیاهان شود. این تحقیق به منظور بررسی امکان بهبود جوانه زنی و استقرار گیاه دارویی بنگ دانه در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام گردید. در بخش آزمایشگاهی این تحقیق دو آزمایش اسموپرایمینگ و هورمون پرایمینگ بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. ابتدا جوانه زنی بذور بن ...

سبز شدن، یکی از مهمترین مراحل فنولوژیک گیاه است که تعیین کننده درجه موفقیت سیستم‌های زراعی در تولید می‌باشد. بقایای از الیاف و کرک‌ها روی پنبه ‌‌دانه باقی می‌مانند. کرک‌های موجود روی پنبه دانه سبب به هم چسبیدن پنبه ‌دانه‌ها شده و باعث می‌شود هوا در بین کرک‌ها قرار بگیرد و در نتیجه حرکت رطوبت به طرف پوسته بذر کاهش می‌یابد که به دلیل سلولزی بودن کرک‌ها می‌باشد. قدرت بذر در زمان رسیدگی فیزیولوژیک در اغلب محصولات زراعی در حداکثر مقدار خود است. اما مسلماً بنیه بذر در طول مدت ...

به منظور مطالعه اثر شدت فرسودگی و انواع پیش تیمار بذر بر روی بذور لوبیای چیتی رقم خمین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح فرسودگی بذر (شاهد، 90 و 80 درصد جوانه‌زنی) و پرایمینگ بذر (شاهد، هیدرو، اسمو، هورمون و هالوپرایمینگ) بود. به منظور ایجاد بذور با سطوح قدرت متفاوت یک آزمایش مقدماتی در دمای 40 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 روز جهت تعیین سطوح مناسب فرسودگی اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثر متقابل فرسودگی و پر ...

خشکی به عنوان یکی از پدیده های طبیعی، تأثیر غیر قابل انکاری بر روند تولیدات گیاهی بخصوص در مراحل اولیه تولید یعنی جوانه زنی و سبز شدن می گذارد. در بین روش‌های تعدیل اثرات خشکی، پرایمینگ بذر یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها می‌باشد که می تواند سبب کاهش زمان جوانه‌زنی و استقرار یکنواخت در این شرایط شود. در این مطالعه که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1390-1389 انجام گردید، به بررسی اثرات تیمارهای پرایمینگ بذر بر روی جوانه‌زنی بذور مریم گلی یکسا ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک مرتبط با عملکرد علوفه و بذر در 150 ژنوتیپ یونجه و تعیین روابط بین صفات و همچنین، گروه بندی ژنوتیپ‌ها از طریق روش‌های چند متغیره، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 2 تکرار در سال زراعی 90-89 در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا اجرا گردید. تجزیه واریانس 19 صفت موثر در عملکرد علوفه در چین اول و 15 صفت موثر بر عملکرد بذر در چین دوم نشان داد که برای کلیه صفات مورد ارزیابی تنوع زیادی بین ژنوتیپ‌ها وجود دارد. ضرایب تنوع فنوتیپی برای کلی ...