عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

ویروس موزاییک هندوانه (WMV) از جمله ویروس های مهمی است که در کدوئیان منجربه خسارت های زیادی می گردد. این ویروس دارای جدایه های مختلفی است که به لحاظ دامنه میزبانی، علائم و میزان خسارت با هم متفاوت می باشند. در این تحقیق دو جدایه متفاوت WMV به نام های WMV-41و WMV-55 از مزارع استان یزد جمع آوری و به لحاظ مولکولی و بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این جدایه ها بر خلاف سایر جدایه های این ویروس در آزمون الایزا نسبت به آنتی سرم WMV واکنش مثبت نشان ندادند و تنها با استفاده از ر ...