عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر جهت تعیین نیازمندی پروتئین ماهي دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و ماهی سفيد نر (Rutilus frisii ♂) و بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين جيره بر شاخص‌هاي رشد، ترکيبات بيوشيميايي لاشه و شاخص‌هاي هماتولوژیک این ماهی طراحي شد. در اين آزمايش تاثير شش جيره حاوي سطوح مختلف پروتئين (28، 32، 36، 40، 44 و 48 درصد) و سطح انرژي يکسان به مدت 60 روز در سه تکرار بر روي اين ماهي مورد بررسي قرار گرفت. 252 قطعه ماهی جوان با ميانگين وزني 0/72 ± 28/5 گرم ازنظر وضعیت سلامت ظاهری بررسی و پ ...