عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمین ...

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. و نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می شوند و میان آنها علقه زوجیت به وجود می آید. از طرف دیگر، طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن، مکرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. اکنون با توجه به تعاریف فوق این سئوال مطرح است که آیا نکاح و طلاق قابل وکالت و نیابت هستند و می توان انجام آنها را به دیگری ...
نمایه ها:
طلاق | 
وکالت | 
ایران | 
حقوق | 

در دنیای کنونی، نهاد وکالت چه در امور مدنی و چه در امور قضایی نقش مهمّی یافته است؛ به طوری که کمتر مسئله‌ای را می‌توان سراغ گرفت که نقش نمایندگی و اعطای نیابت به غیر، در آن لحاظ نشده باشد. از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. وکالت در لغت بیشتر به معانی حفظ و نگهداری، حمایت و همراهی، تفویض و واگذاری، اعتماد و اطمینان و نیز تربیت و کفالت به کار رفته است. در خصوص اوصاف وکالت می‌توان به عقد بودن، جایز بودن، مجّانی بودن، اذنی بودن، رضایی بودن، ش ...

این رساله مشتمل بر سه فصل است: فصل اول: زمینه ها و عوامل تشکیل و گسترش سازمان وکالت توسط امامان شیعه (ع) از جمله موضوعاتی که تقدم منطقی بر دیگر مباحث این پژوهش دارد بحث از زمینه ها و عوامل موجود در عصر امامان (ع) برای تشکیل و گستر فعالیت تشکیلاتی مخفی موسوم به "سازمان وکالت" است. فصل دوم: محدوده زمانی و سپر فعالیت وکالت از آغاز تا انجام بحث شده است. فصل سوم قلمرو فعالیت سازمان وکالت از جمله مهم ترین مباحث این پژوهش، بررسی محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان وکالت است. ...

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می‌باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می‌تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد، چنین اختیاری را دارد. ...

نوشتار حاضر قصد دارد تا به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته و با بررسی و تحلیل توجیهات هر یک از موافقین و مخالفین آن،امکان ایجاد وکالت بلافسخ،مبنا و احکام و آثار آن را بررسی نماید. باتشکیل زیربنای کار،سپس به بررسی امکان تاسیس ساختمان حقوقی وکالت بلافسخ میپردازیم.به همین منظور،در ضمن بیان مختصری از فلسفه وکالت بلافسخ،مشروعیت و عدم مشروعیت آن در دو حوزه فقه و حقوق بررسی می گردند.آنگاه نوبت به بررسی محتوا و عناصر این ساختمان حقوقی خواهد رسید.باتوجه به اصل جواز در عقد وکالت،بل ...
نمایه ها:
وکالت | 

پژوهش حاضر به بررسی روند تشکیل سازمان وکالت در عصر ائمه و مهمترین علل شکل گیری این سازمان، محدوده فعالیت این نهاد، از بعد زمانی و مکانی و فراز و فرودهای آن پرداخته است. عوامل موثر بر تشکیل سازمان وکالت از امام صادق(ع) تا حضرت مهدی(عج) عبارتند از: 1-شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ائمه مقارن با حکومت عباسیان که جوی توام با خفقان و ظلم ایجاد نموده بودند. 2-در سایه سخت گیریها و محدودیت های عباسیان، ارتباط ائمه با شیعیان، به جهت حفظ جان ائمه و شیعیان و ممانعت از حساسیت بیشتر حکو ...

وکالت عقدی است که یک شخص دیگری را در انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. و اقرار اخبار به حقی به ضرر خود و نفع دیگری است . اکنون با توجه به این دو ماهیت ، این سئوال مطرح است که آیا اقرار قابل وکالت است و می‌توان انجام آنرا به دیگری واگذار کرد. جهت یافتن پاسخ سئوال، ابتدا قاعده اولیه در امور از جهت قابل وکالت بودن را بررسی می‌کنیم تا با روشن شدن آن بتوان دلایل ممنوعیت و یا جوازر توکیل در اقرار را تحلیل کرد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف قاعده قابل وکالت بودن ا ...
نمایه ها:
وکالت | 
اقرار | 

چکیده درحقوق خصوصی اختیاراجرای حق یاایفای تعهد یادخالت دراموردیگری به موجب قرارداد وکالت نامیده می شود .دراین نوع قرارداد موکل خود می تواند متعلق وکالت راانجام دهد این قرارداد دردسته عقود معین وجایز قرار دارد ،وکالت بایددرامری داده شود که خود موکل بتواند آن رابه جاآورد قلمرو موضوع وکالت باید عرفاًمعلوم ومشخص باشد ودرصورتی که مورد عام یا مطلق باشد باید تفسیر مضیق نمود ، اثر اصلی وکالت اجرای مورد وکالت توسط وکیل به نفع موکل می باشد. پس تعهدات وکیل عبارت است ازلزوم رعایت غبطه م ...
نمایه ها:
وکالت | 
موکل | 
وکیل |