عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انجام رفتارهای تخریب گرایانه توسط دانش آموزان از جمله کشیدن نقاشی روی صندلی‌ها و نوشتن بر روی دیوار و شکستن شیشه‌ها و قفل کلاس‌ها و ... گویای این واقعیت است که این رفتارها در بلند مدت می‌تواند سبب فرسوده شدن ساختمان‌ها، از بین رفتن وسایل و امکانات آموزشی برای مدرسه گردد و از آثار آن پایین آمدن کیفیت تدریس، ایجاد اختلال در یادگیری و عدم انگیزه در دانش آموزان گردد و ادامه رفتارهای تخریب گرایانه دانش آموزان می‌تواند هزینه گزافی را بر سیستم آموزشی کشور وارد نموده و به جای این که ...

ونداليسم و يا به عبارتي گرايش به تخريب اموال عمومي و خصوصي و به صورت عمدي و بدون كسب منفعتي در جوامع جديد به عنوان مسئلة نوظهور مطرح شده است. در اين تحقيق تلاش بر اين بوده است تا علاوه بر سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي در بين دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهر اروميه، متغيرهاي تأثيرگذار بر گرايش به رفتارهاي ونداليستي نيز تعيين گردد. بر اين اساس پس از تدوين چارچوب نظري و ارائة مدل نظري مركب از سه نظرية كنترل اجتماعي هيرشي، همنشيني افتراقي سادرلند و تئوري درون‌فهمي ماتزا، فرضي ...

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی تأثیر احساس محرومیت در سه بعد احساس محرومیت از خدمات شهرداری، احساس محرومیت اجتماعی و احساس محرومیت اقتصادی (مادی) در گرایش به وندالیسم در میان جوانان 15 تا 25 ساله‌ی ساکن شهر تهران می‌پردازد. مبادی نظری این پژوهش، نظریه‌ی احساس محرومیت اجتماعی «تد رابرت گر» و نظریه‌ی انصاف- کنترل «فیشر و بارون» است. به این منظور با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 2 منطقه‌ی شهر تهران با 300 پاسخگو مصاحبه به عمل آمد. ...