عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی حاضر مطالعه‌ای درباره وضعیت تحصیل دانشجویان جانباز است که به منظور شناخت کم و کیف وضعیت تحصیلی آنان صورت گرفته است . این مطالعه در واقع یک بررسی میزانی است که به صورت توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه بر روی نمونه 350 نفری دانشجویان جانباز در سطح شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند صورت گرفته است . که مشروح آنها در بخش اول گزارش آمده است . در این تحقیق جنبه‌های مختلف مساله تحصیلی دانشجویان جانباز (با توجه به ابعاد دیگ حتی‌المقدور مورد تج ...
نمایه ها:

با توجه به نقش حساس خانواده و رکن اساسی آن یعنی زن در خانواده هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اشتغال مادران بر ابعاد مختلف خانواده در استان فارس می‌باشد. همچنین هدف دیگر مطالعه مقایسه روابط خانوادگی و ابعاد مختلف خانواده زنان شاغل و زنان خانه‌دار است . جامعه آماری در این مطالعه زنان متاهل شهری استان فارس می‌باشد. تکنیک مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات تکنیک پرسشنامه است و روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها نیز با استفاده از تکنیک آماری H2 (مجذور فی) می‌باشد. ابعاد مختلف ...