عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استان فارس به عنوان یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی کشور، با گسترش صنایع کوچک و بزرگ و رشد 160 درصدی جمعیت آن در سه دهه اخیر، سازمان محیط زیست را بر آن داشت تا تاثیر توسعه استان را بر تخریب منابع آب در دستور کار خود قرار داده و طرح مطالعه جامع آلودگی منابع آب استان فارس را به اجرا گذارد . در اجرای این طرح سعی خواهد شد : - وضعیت کمی منابع آب استان از نظر توزیع مکانی، نوع مصرف و بیلان اجمالی آن تعیین شود . - وضعیت کیفی آب استان از نظر توزیع و تمرکز منابع آلوده کننده کشاورزی، صنعت ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی نحوه اجرا و مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ورزقان از دیدگاه مدیران ، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه ، معلمان تربیت بدنی شاغل در این مدارس و دانش آموزان این مدارس می باشد که 54 نفر مدیر و 35 نفر معلمان تربیت بدنی و 3000 نفر دانش آموزان را شامل می شود و نمونه آماری که به صورت تصاوفی خوشه ای صورت گرفت، ش ...