عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این مطالعه، تعیین رابطه ی بین گرایش به مدرنیته در زنان جوان شهر تبریزو سبک زندگی آنها می باشد.. دراین پژوهش پس از بررسی نظریات و مطالعات انجام شده در این زمینه، جهت تبیین رابطه ی بین مدرنیته با سبک زندگی از دیدگاه گیدنز استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ساختار یافته برای 385 نفراز زنان جوان که با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند، گردآوری شد.تجزیه وتحلیل آزمون فرضیات به دو روش دو متغیره و چند متغیره صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شد. متغیرهای، گرایش مدرن ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش جنسیت، وضعیت تأهل، راهبردهای مقابله ای، جهت‌گیری مذهبی و میزان افسردگی در پیش‌بینی میزان گرایش به خودکشی بود، لذا پژوهش از نوع همبستگی و بر حسب نوع استفاده از نتايج، كاربردی است. نمونه مورد مطالعه شامل 260 نفر (175 پسر و 85 دختر؛ 213 مجرد و 72 متأهل) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91- 1390 می‌باشد كه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و با پرسشنامه‌های راهبردهای مقابله‌ای کارور و شیرر (فرم کوتاه)، جهت‌گیری مذهبی آلپ ...

این پژوهش درصددبررسی تاثير روش تدريس عملي وتوضيحي جان ديويي در تقويت روحيه كارآفريني انجام گرفته است . تعداد 80 نفر از دانشجويان انتخاب شده وبه روش آزمايشي دردوگروه گواه وآزمايش درچهار كلاس قرار گرفتند ومتغيير هاي وضعيت اقتصادي ، شاغل وغير شاغل بودن ،وضعيت تحصيلي ،رشته ،بومی وغیر بومی ،كنترل شدند .جهت سنجش روحيه كارآفريني از پرسشنامه روحيه كارآفريني استفاده شد كه ابعاد چهار گانه روحيه كارآفريني را مورد بررسي قرار مي دهد . همچنين رابطه 3 متغيير جمعيت شناختي با روحيه كارآفريني ...

این پژوهش به بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر آن می پردازد. جامعه آماری زنان بین 20-55 سال شهر کرمانشاه می باشند که از این تعداد 335 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. هدف از انجام این پژوهش توصیفی - تبیینی بررسی میزان آگاهی زنان شهر کرمانشاه از حقوق و تکالیف شهروندی و تاثیر عوامل سن، تحصیلات، تاهل، شغل پاسخگویان و شغل همسر و مذهب بر این آگاهی می باشد هدف بعدی بررسی "نگرش جنسیتی" زنان شهر کرمانشاه نسبت به حقوق و تکالیف شهرون ...

تحقیق حاضر، به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (به عنوان یکی از پارامترهای توسعه ی اجتماعی) می پردازد. مجموعه ی مطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی و فرا فردی ( نظیر سن، جنس، تاهل، دینداری و اعتماد اجتماعی)، در تقویت و یا کاهش نشاط در افراد جامعه تاثیر دارند. به لحاظ روش شناختی، تحقیق حاضر در دو سطح توصیفی و تحلیلی (همبستگی) انجام شده و برای شناخت عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون های شدت همبستگی و رگرسی ...

این پژوهش به منظورتعیین عوامل موثربرتاب آوری وخودتنظیمی یادگیری دردانشجویان (باتوجه به ویژگیهای جمعیت شناختی )صورت گرفت. .جامعه آماری این پژوهش،کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران درنیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387 بودند.تعداد 200دانشجو(119دخترو81پسر)ازکلیه رشته ها ،باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.پژوهش حاضرازنوع علی مقایسه ای وپس رویدادی است. ابزارهای مورداستفاده دراین پژوهش شامل پرسشنامه خودتنظیمی ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان استفاده و رضامندی سالمندان کرمانی از رسانه های جمعی (رادیو،تلویزیون و مطبوعات) درسال1391 تهیه شده است. در این پژوهش که باروش پیمایشی در شهر کرمان انجام شد از 5 فرضیه استفاده شده است که رابطه بین وضعیت اشتغال سالمند و میزان استفاده از رسانه های جمعی ،رابطه بین جنس سالمند و میزان استفاده از رسانه های جمعی، رابطه بین وضعیت سواد سالمند و میزان استفاده از رسانه های جمعی ، رابطه بین میزان در آمدسالمندومیزان استفاده ازرسانه های جمعی ،رابطه بین وضع ...

پژوهش حاضر با هدف شناخت و مقایسه نگرش دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به مفاهیم واقعیت، درست و نادرست و مسئولیت درازدواج بر اساس دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر می باشد که با نمونه ای به حجم 300 نفر از دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت پذیرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی (زمینه یابی) بود. فرضیه اصلی پژوهش این بود که بین نگرش دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به واقعیتها، درست و نادرستها و مسئولیتها در ازدواج ت ...

موضوع اصلی پژوهش حاضر تأثیر سرمایه فرهنگی بر اوقات فراغت می باشد. علاوه بر سرمایه فرهنگی، 8 متغیر زمینه‌ای نیز مورد توجه محقق قرار گرفته است. این متغیر ها شامل جنس، سن، تاهل، درآمد، تحصیلات پاسخگو، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، محل زندگی می‌باشد. در این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه بوردیو به بررسی تجربی فرضیه تأثیر سرمایه فرهنگی بر اوقات فراغت پرداخته شده است. روش پژوهش در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه به روش توأم با مصاح ...