عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سابقه و هدف: بررسی های غذایی نشان داده اند که شیوع چاقی و سایر عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی در برخی جوامع تحت تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی است. پایین بودن طبقه اجتماعی ممکن است با شیوع چاقی و افزایش عوامل خطرساز بیماریهای قلبی- عروقی همراه باشد. جهت ارزیابی تأثیر میزان تحصیلات و وضعیت تأهل بر روی دریافتهای غذایی، نمایه توده بدن (BMI) نسبت دور کمر به باسن (WHR) و سطح سرمی لیپیدها این بررسی در افراد بالای 20 سال ساکن منطقه 13 تهران در سال 9-1378 انجام گرفت. مواد و روش ها: ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین میزان سازگاری تحصیلی دانشجویان و سبک هویت آنها انجام گردیده است. در این پژوهش رابطه خرده مقیاس‌های سازگاری تحصیلی (سازگاری با دوره تحصیلی، رسائی هدفها، کارآئی فردی، مهارتها و تمرین‌های مطالعه، بهداشت روانی و مناسبات با افراد دانشکده و همدوره‌ای‌ها) و سبک هویت دانشجویان بررسی گردید. بعلاوه رابطه چند مشخصه جمعیت شناختی (جنس، وضعیت تاهل، وضعیت بومی بودن، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی) نیز با میزان سازگاری تحصیلی دانشجویان بررسی گردیده است. یافته‌ها ...

تحقیق حاضر، به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (به عنوان یکی از پارامترهای توسعه ی اجتماعی) می پردازد. مجموعه ی مطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی و فرا فردی ( نظیر سن، جنس، تاهل، دینداری و اعتماد اجتماعی)، در تقویت و یا کاهش نشاط در افراد جامعه تاثیر دارند. به لحاظ روش شناختی، تحقیق حاضر در دو سطح توصیفی و تحلیلی (همبستگی) انجام شده و برای شناخت عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون های شدت همبستگی و رگرسی ...

مقدمه:ازجمله عملکردهای مهم خانواده، نقش حمایتی و مراقبتی وی در رفع نیازهای اعضای خانواده است. دراین میان بخش عمده ای ازکارکردهای مهم خانواده معطوف تامین نیازهای سالمندان به عنوان عضوآسیب پذیرخانواده می گردددراین مطالعه سعی براین بودکه تاثیرخودکارآمدی مراقبین سالمندان بر توانمندی مراقبین سالمندان در شهرستان دشتی در سال 1394 موردارزیابی قرارگیرد. روش مطالعه: این پژوهش به صورت پیمایشی – توصیفی و مقطعی و از نظرهدف کاربردی انجام شده است که محیط پژوهش را خانواده های دارای سالمند د ...

‏‎‎‏‏‎‎‏بهداشت فردی (که خود شامل عادت بهداشتی غذایی و عادات بهداشتی مهارتهای مراقبت از خود نیز میگردد) از اجزای بسیار مهم بهداشت میباشد که شخص را در رسیدن به سطح مطلوبی از سلامتی یاری می کند. رسیدن به سطح مطلوب سلامتی نیز از اهداف اصلی مراقبتهای بهداشتی اولیه محسوب می شود. عادات بهداشتی فوق با عوامل دیگری از جمله میزان تحصیلات شخصی، سن، جنس، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ، تحصیلات والدین، بعد خانوار و متغیرهای دیگری در ارتباط است. در این مطالعه سعی شد تا همگام با بررسی عادات بهداشت ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر ساعت کار ثابت و متغیر بر احساس فشار روانی و اثر آن بر کارایی خانواده در زنان شاغل متاهل انجام شد. متغیرهای مورد پژوهش عبارتند از ساعت کار-استرس (فشار روانی)- کارایی خانواده و خرده مقیاسهای آن (حل مشکل، ارتباطها، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار-کارایی کلی خانواده). روش تحقیق علی-مقایسه ای است و ابزارهای پژوهش پرسشنامه سنجش کارایی خانواده (FAD) و پرسشنامه سنجش استرس مارکهام می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان استرس در زنان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.