عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 414

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش بررسی رابطه بنی سن، جنس ، و وضعیت اقتصادی - اجتماعی با شیوع گواتر بوده است . بدین منظور تعداد 6036 دانش آموز در مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از میان دختران و پسران به صورت خوشه‌ای - چند مرحله‌ای به روش تصادفی انتخبا شدند. ابراز جمع آوری داده‌ها یک پرسشنامه دو بخشی بود که بخش اول اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم اطلاعات راجع به معاینه تیروئید ار شامل می‌شد. بعد از جمع آوری اطلاعات ، داده‌هابا آموزش‌های آماری توصیفی و تحلیل بررسی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ر ...

موضوع کتاب راجع به برنامه‌های پیشنهادی در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور در سالهای 73-77 می‌باشد. این مجموعه شامل چهار فصل از جمله کلیات ، امور اجتماعی، امور زیربنایی و امور تولیدی می‌باشد که هر یک از امور شامل زیرفصلهای مربوطه می‌باشد. در مجموع مجموعه فوق مقارن با برنامه‌های توسعه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و در مقیاس استانی ارائه می‌گردد. هدف از این مجموعه پیش‌بینی وضعیت استان در برنامه پنجساله و نیازها و کمبودها و اعتبارات پیشنهادی مربوط به هر ف ...

هدف از تحقیق حاضر ارائه سیمای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پهنه جغرافیائی منطقه محروم شهرستانهای بیرجند و نهبندان می باشد از آنجا که مهمترین نحوه روابط انسانی و محیط در قالب مفهوم ناحیه تحقق می یابد و بنابر مقتضایات زمانی و مکانی و حدود آگاهی و بینش و شعور فرهنگی خود به خلق فضاهای جغرافیائی مبادرت می ورزد ، محدوده مورد مطالعه حاصل از کنش متقابل این دو است . شهرستانهای بیرجند و نهبندان یک ناحیه که دارای حداکثر تجانس در عوامل ساختاری هستند بعنوان ناحیه مورد مطالعه در نظر گرفته ...

این بررسی که هدفش شناخت بیشتر وضعیت زنان شهری و روستایی استانهای مختلف کشور است ، سعی در رتبه‌بندی استانها از نظر دسترسی زنان به پاره‌ای از امکانات و تهسیلات دارد، تا از این طریق به تفاوت‌های منطقه‌ای دست یافته و میزان توسعه‌یافتگی استان‌ها را مشخص نماید. ...

نتایج نشان می دهد آزمودنی هایی که توسط همسالان خود در مقوله های منفی رفتار برگزیده شده اند در مقیاس های روانشناختی نیز نمرات بالایی کسب کرده اند . < دانش آموزان طرد شده > در مقایسه با دیگر گروهها نمرات بالایی در مقیاس افسردگی و روانشناختی داشتند . باوجود این ، نوجوانان دارای مشکلات رفتاری درپرسشنامه دوستی ، توسط همسالان خود به عنوان < رهبر > انتخاب شدند . بنظرمی رسد که نوجوانان دارای مشکلات رفتاری به منظور جلوگیری از انزوای اجتماعی خود درصدد یافتن افرادی هستند که ویژگیهای رف ...

بررسی وضعیت اجتماعی و جامعه مردم مشهد در خلال سالهای 1338-1334 که سالهای توسعه فیزیکی مشهد -توسعه شبکه حمل و نقل درون شهری و رشد جمعیتی مدنظر قرار گرفته و در این راستا به بررسی وضعیت نهادهای اجتماعی شهری به عنوان مجری طرح های عمرانی رفاهی شامل شهرداری ،آموزش و پرورش ،آستان قدس رضوی و ... پرداخته شده است ...

در این پژوهش رابطه موقعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی ، از دیدگاه زنان دارای همسر منطقه 12 تهران مورد بررسی قرار گرفت و نظریه های کنش ارادی پارسونز و نظم خرد چلبی بنیانهای نظری آن را تشکیل می دهند. ...

مقدمه: با پیشرفت علم پزشکی امید به زندگی افزایش یافته و جوامع را با افزایش جمعیت سالمندان روبرو ساخته است. برنامه ریزی جهت ارائه هرگونه خدمات نیازمند شناخت نیازهای واقعی سالمندان است. آگاهی و دستیابی به نیازهای واقعی آنان به برنامه ریزان کمک می کند تا با توجه به خواست و نیاز آنان برنامه ریزی نمایند. این تحقیق به منظور تعیین وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان انجام گرفت. مواد و روشها : طی یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، 1024 نفر از سالمندان با استفاده ...

هدف پژوهش شناسایی وضعیت اقتصادی-اجتماعی و خدماتی مناطق روستایی شهرستانهای محل کشت چای کشور، شناخت ویژگیهای کشاورزی و اقتصادی چای و نیز شناخت امکانات و محدودیتهای چای‌کاران برای بیمه‌های اجتماعی بوده است . ...