عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یافته های پژوهش نشان می دهد که : 1- دانش آموزان در درسهای علوم و فارسی بالاتر از میانگین 19/16 نمره کسب کردند ، اما در درس املا ( 38/14 ) پائین تر از میانگین هستند. 2- دختران از میانگین بالاتری نسبت به پسران برخوردارند. 3- دانش آموزان کلاسهای مرزی ویژه از پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به کلاسهای عادی برخوردارند. 4- موفقیت دانش آموزان مرزی با معلمان مرد بیشتر از دانش آموزان با معلمان زن بوده است . 5- بین میانگین نمرات درسی با استفاده از امکانات آموزشی رابطه وجود دارد. ...

چکیده : هدف اصلی این مطالعه « آسیب شناسی مدارس خاص از نظر وضعیت آموزشی و تامین نیاز دانش آموزان مدارس دخترانه دوره متوسطه در شهرهای ساری، قائم شهر و بابل » می باشد . بیان و ضرورت مسئله: با گسترش علوم و فنون، افزایش جمعیت، کمبود منابع و امکانات، اهمیت آموزش و پرورش در رابطه با تعلیم و تربیت افراد اداره کننده فردای کشور، توجه افراد متمکن و خیّر به آموزش و پرورش معطوف گشت و افراد درصدد برآمدند تا اداره نهاد آموزشی کشور را با تاسیس مدارس خصوصی بدست گیرند. وضعیت اقتصادی آموزش ...

از جمله عوامل موثر در کارایی و اثر بخشی کارکنان دولت، توانایی و مهارتهای شغلی کارشناسان آموزش است، و وظیفه آنان برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت است. در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت آموزشی کارشناسان آموزش ضمن خدمت، الگوی آموزشی آنان را نیز طراحی و تدوین کرده ایم. روش تحقیق از نوع پیمایشی است . ابزار جمع آوری اطلاعات برای پرسشنامه ضروری است لذا برای تدوین آن ابتدا شغل کارشناسی آموزش را تجزیه و تحلیل و ارزیابی کردیم و آنگاه دانشها و مهارتهای لازم شغل مذکور را تخصصی طبق ...

هدف از این بررسی آشنایی با مشکلات آموزشی یا پژوهشی دانشجویان برای ارزیابی کیفیت آموزشی و شناخت و تحلیل عوامل موثر نارسایی و ارائه آنها به مسئولان برنامه‌ریزی و ذی‌ربط آموزش عالی و "دانشگاه تبریز" برای کاربرد و اصلاح بهبود آموزش دانشگاه‌های کشور و تامین امکانات هر چه بیشتر برای پیش رفت تحصیلی دانشجویان بوده است . جامعه آماری این طرح کلیه دانشجویان ورودی‌های مهر و بهمن سال 1376 را در کلیه رشته‌های موجوددر دانشکده‌های کشاورزی، علوم، فنی-مهندسی و شیمی دانشگاه تبریز در برمی‌گیرد ک ...

این تحقیق به منظور آگاهی از میزان قبولی و مردودی دانش‌آموزان به تفکیک و پایه تحصیلی و وضعیت نیروی انسانی اعم از مدرک و رشته تحصیلی ، سابقه خدمت و تدریس ، ارتباط رشته تحصیلی و تدریس ، آموزشهای ضمن خدمت ، میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی و همچنین تراکم کلاس و فضای آموزشی و تعدد نوبت مدارس بوده و تاثیر این امور به میزان قبولی و مردودی دانش‌آموزان مورد نظر است و در این رابطه مقایسه‌ای بین مناطق 20 گانه تهران انجام خواهد شد. و مقایسه‌ای بین معدل نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهای ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی" دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور نسبت به وضعیت موجود آموزشی وپژوهشی این دانشگاه" و با روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است .جامعه آماری319 نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ،در نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 بوده و حجم نمونه 169 نفر بوده است.ابزارجمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ای با48پرسش تخصصی بوده که برای دستیابی به فراوانی پاسخها ،از روش توصیفی و برای تحلیل داده ها از نرم ...

هدف پژوهش حاضر بررسی زنگ تفریح دانش آموزان در مدارس کم توان هوشی و ارائه ی الگوی مناسب می باشد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحقیق توصیفی(پیمایشی) استفاده شده است. جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شاغل در مدرسه راهنمایی دخترانه کم توان هوشی استان قم(24نفر) می‌باشد. بنابراین جامعه و نمونه با هم برابرند و روش نمونه گیری در این پژوهش استفاده از جامعه در دسترس می باشد. ابزار اندازه‌گیری شامل: پرسشنامه 20 سوالی مولفه های زنگ تفریح می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها ...

چکیده ندارد.

به منظور ارزشیابی مشکلات آموزش پزشکی یکی از دورس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی انتخاب و مد نظر قرار گرفت. در سال 1375 تحقیقی در رابطه با مشکلات آموزشی درس اعصاب نظری در میان کارآموزانی که در نیم سال اول سال تحصیلی 76-75 این واحد را داشته و در امتحان پایان دوره شرکت نموده اند انجام شد که متغییرهایی مانند جنس، وضعیت تاهل، کار همزمان یا تحصیل ، وضعیت سکونت در تهران و اطراف آن و ... در نظر گرفته و میزان ارتباط آنها با حضور دانشجویان در کلاس، عدم شرکت آنها در کلاسها، میزان علاقه به در ...