عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های دبیرستانی شهر تهران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در ایران و به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که نتیجه بررسی استاندارد کتابخانه‌های مدارس چاپ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و متون مربوط در این زمینه بود، استفاده شد. جامعه آماری شامل 122 کتابخانه دبیرستانهای دولتی، غیرانتفاعی و سمپاد( سازمان استعدادهای درخشان) به روش نمونه گیری تصادفی از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد. در ...

هدف این پژوهش تاثیر وضعیت متفاوت بالیدگی بر توزیع و درصد چربی WHR ،BMI دختران نوجوان غیر ورزشکار بود. بدین منظور 600 دانش آموز دختر با دامنه سنی 11 تا 18 سال شهر نهاوند در این پژوهش شرکت کرده و با استفاده از پرسشنامه(پیوست شماره 1) سن شروع قاعدگی در افرادی که قاعده شده بودند به دست آمد و با توجه به آن نیز میانگین سن شروع قاعدگی در شهرستان نهاوند محاسبه گردید. سپس با توجه میانگین سن شروع قاعدگی، 120 نفر از دانش آموزان 14 ساله به صورت هدف دار انتخاب و در سه گروه زودرس، میان ر ...

تاکنون مطالعه تجربی ای در خصوص روشن کردن گرایش های غالب در دوره های ضمن خدمت تربیت معلم های زبان در ایران انجام نشده است. همچنین تأثیر کاربرد رویکرد انتقادی بر روی هویت شغلی معلمان زبان بدون بررسی باقی مانده است در حالی که این موضوعات از اهمیت بالایی برخوردار ند. این تحقیق ماهیتی کیفی دارد و سوالات آن به ترتیب زیر است: 1- ویژگی های اصلی یک دوره آموزش معلم زبان با رویکرد انتقادی چیست؟ 2- مزایا و معایب چنین دوره ای از دید شرکت کنندگان چیست؟ 3- تغییرات به وجود آمده در هویت ش ...

در قرن گذشته با ارایه نسبیت خاص وبه دنبال آن نسبیت عام فیزیکدانان به اهمیت واژه موضعیت پی بردند ودر همان سالها نظریه دیگری به نام مکانیک کوانتمی تحول شگرفی در دیدگاه دانشمندان پدید آورد در این نظریه بامفاهیمی همچون در هم تنیدگی –اصل عدم قطعیت –اصل برهم نهیبرخوردمیکنیم وبطور محسوسی شاهد بهچالش کشیدن مکانیک کوانتمی ونظریه نسبیت خاص هستیم اولین برخورد این دو نظریه درمقالهEPR مطرح گردید ودر ادامه نامساوی بل این قضیه رایک گام پیش برد وطرح آزمایشی برای بررسی عدم سازگاری بین مکانیک ...