عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جوامع بشری از بدو شکل گیری همواره به دنبال یافتن راهی برای تامین نیازهای خود بوده اند. برای نیل به این هدف وضع و وصول مالیات به عنوان مهم ترین راه مطرح شده است. با شکل گیری جوامع شهری و توسعه آنها و به موازات آن افزایش میزان مالیاتها، اقتصاددانان و سپس حقوقدانان مالیه عمومی اصولی را برای بهبود وضع و وصول مالیات مطرح کرده اند. از جمله اصول حقوقی حاکم بر مالیات، اصول مربوط به اجرای قوانین مالیاتی در زمان و مکان می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با نگاهی توصیفی، تحلیلی و تطبیقی ...

منابع درآمدی با توجه به شرایطی اقتصادی، جغرافیایی و اقلیمی کشورها متفاوت است. در بسیاری موارد مانند کشورهای عربی نفت منبع اصلی درآمد محسوب می شود و در بسیاری از کشورهای اروپایی با جذب توریست به این مهم می پردازند. اما در کنار همه ی این ها منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته ی صنعتی «مالیات» است. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آن بستگی به توسعه و ساختار اقتصادی آن دارد. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در بر ...

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می‌باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و ... هنوز نظام مالیاتی ک ...

در این تحقیق بدنبال بررسی رتبه عوامل موثر بر تمکین مالیاتی در وصول مالیات از دیدگاه مودیان و کارکنان سازمان مالیاتی در رده های مختلف هستیم همچنین معناداری تفاوت دیدگاهها در خصوص این عوامل نیز مورد بررسی قرار می گیرد بدین منظور پرسشنامه استاندارد بعد از اعمال نظر خبرگان و به صورت حضوری بین افراد توزیع گردید تعداد 127 پرسشنامه مورد تحلیل نتایج قرار گرفتند در رتبه بندی عوامل تمکین از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شده است. نتایج حاکی از آ ...

پژوهش حاضر به منظور شناسایی و بررسی تاثیر متغیرهای نسبت‌های دارائی اعم از جاری و غیر جاری و همین طور نسبت فاصله دارائی‌های جاری و غیر جاری بر اهرم مالی انجام گردید. بدبن منظور نسبت دارائی جاری را از تقسیم میزان دارائی‌های جاری بر کل دارائی‌ها و نسبت دارائی غیرجاری را از تقسیم میزان دارائی‌های غیر جاری بر کل دارائی‌ها محاسبه کردیم. به منظور محاسبه فاصله دارائی‌ها، تفاوت دارائی‌های جاری و غیر جاری هر شرکت را بر کل دارائی‌های آن شرکت تقسیم نمودیم. اطلاعات لازم را از صورت‌های مال ...