عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر بازخورد مثبت، منفی، هنجاری مثبت و منفی و واقعی در مورد وزن بر عزت نفس، خودپنداره ی جسمانی، سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدن دختران جوان با وزن طبیعی و اضافه وزن بود. بدین منظور 124 نفر از دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه الزهرا (س) با دامنه سنی 18تا 25سال به روش نمونه گیری تصادفی در دو طبقه وزن طبیعی (24/9-18/5=BMI) و اضافه وزن (29/9-25=BMI) انتخاب شدند. سپس شرکت کننده های هریک از طبقات وزنی به صورت تصادفی به 5 زیر گروه تقسیم شدند و در یک طرح تحقیق پ ...

مطالعه حاضر که از نوع علی پس از وقوع و مقایسه‌ای بود، با هدف مقایسه تراکم استخوان در زنان یائسه که درگذشته ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بودند، اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان ورزشکار یائسه شهرستان تهران بود که از بین آنها بيست زن ورزشکار یائسه در دو گروه با و بدون تحمل وزن به صورت هدفمند انتخاب شدند. گروه با تحمل وزن (هندبال و بسکتبال،10 نفر ) با میانگین سن 2/7± 54/50 سال ،قد 4/69±60/ 163 سانتی‌متر و وزن 9/02±70/50 کیلوگرم و گروه بدون تحمل وزن (شنا، 10 نفر) ب ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تغذیه‌ی مکمل چربی محافظت شده و سالبوتامول بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های پرواری، در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه یاسوج واقع در روستای نره-گاه انجام گرفت. تعداد بیست بره پرواری نر نژاد بهمئی (با میانگین سنی 7±90 روز و میانگین وزن 7/1±29 کیلوگرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار به مدت 80 روز ) 20روز جهت عادت‌پذیری و60 روز مدت پروار( مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 1- تیمارC: شاهد (بدون مکمل چربی و سا ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حمل کیف با وزن های 10، 15 و 20 درصد وزن فرد، بر تغییرات الکترومیوگرافی (سطح فعالیت الکتریکی) عضلات راست شکمی، بخش فوقانی سینه ای بزرگ، بخش فوقانی ذوزنقه و ارکتور اسپینه بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری، تعداد 100 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان اهواز بودند. از بین 100 نفر نمونه اولیه، 12 نفر(سن: 2/73±12/58 سال، قد: 4/5±146/83 سانتی متر و وزن: 3/47±40/91 کیلوگرم) که دست برتر آنها راست بود و سلامت آنها محرز گردید، انتخاب شدند ...

در این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر محدودیت مصرف پروتئین در اواخر آبستنی میش بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر، قابلیت هضم مواد مغذی، وزن تولد، وزن یک‌ماهگی، صفات مورفولوژیکی (دور سر، طول بدن، ارتفاع جدوگاه تا زمین) بره‌ها، از 24 راس میش تک قلو آبستن توده لری-بختیاری با میانگین 2/5±45 کیلوگرم استفاده شد. میش‌ها در دو گروه 12 راسی در باکس‌های انفرادی در طی 6 هفته آخر آبستنی با دو جیره ایزوانرژیک (3/6 مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک) تغذیه شدند. جیره گروه اول دارای 12/5 درصد پروتئین‌خا ...
نمایه ها:
میش | 
آغوز | 
شیر | 
میش | 
کیفیت | 
آغوز | 
وزن | 
بره | 

کراتین مونوهیدرات پرمصرف ترین نوع مکمل ورزشی است که بیشترین مصرف را در بین ورزشکاران قدرتی و سرعتی دارد. به هنگام مصرف مکمل کراتین، رعایت دوره بارگیری بسیار حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، مقایسه اثرات سه الگوی بارگیری کراتین بر قابلیت‌های جسمانی و فیزیولوژیک دانشجویان پسر ورزشکار بود. بدین منظور 20 مرد ورزشکار و سالم (سن 92/1±6/20 سال ، قد 5/5±7/179 سانتی‌متر و وزن 10/3±1/80 کیلوگرم) از میان دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان بوکان داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و مورد مطالعه ق ...

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه نگرانی وزن و انواع خودکارآمدی( غذا خوردن، ورزش کردن و ترک سیگار) میان افراد سیگاری و غیر سیگاری است. 100 نفر دانشجوی سیگاری( 50 زن، 50 مرد) و 100 نفر دانشجوی غیر سیگاری( 50 زن، 50 مرد) 20 تا 30 ساله به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. کلیه آزمودنیها به پرسشنامه های نگرانی وزن، خودکارآمدی غذا خوردن ، خودکارآمدی ورزش کردن و خودکارآمدی ترک سیگار پاسخ دادند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که نگرانی وزن در زنان و مردان غیر سیکگاری بیش از زن ...
نمایه ها:
وزن | 
ترس | 
خوردن | 
تمرین | 

زمینه: وزن هنگام تولد نه تنها یک شاخص عالی برای سلامت و وضعیت تغذیه ای در مادر است بلکه یک شاخص بسیار مهم برای رشد و تکامل کودک می باشد . مطالعه حاضر با هدف مقایسه شاخص های رشد کودکان 4-6 ساله با و بدون سابقه کم وزنی موقع تولد در سال 1392 انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع همگروهی گذشته نگر است که در سال 1392 انجام شد. داده-های مورد نیاز در خصوص وزن، قد، دور سر و BMI توسط فرم گردآوری داده ها با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود با استفاده از پرونده بهداشتی خا ...
نمایه ها:
وزن | 

به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی نیتروکسین و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای رقم ماکسیما، آزمایشی در سال 1389 در ایستگاه تحقیقاتی شیراز به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. عامل اول شامل کود زیستی نیتروکسین در سه سطح 0، 50 و 100 درصد توصیه شده (1لیتر کود برای 30 کیلوگرم بذر) و کود شیمیایی عامل دوم در سه سطح شامل: عدم مصرف کود (شاهد)، 200 کیلوگرم در هکتار اوره با 150 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیم و 400 کیلوگرم درهکتار اوره ب ...