عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان سازمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده و داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 323 نفری از کارکنان ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جمع آوری شده است.در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تحقیقات انجام شده و نظریه های سازمانی جامعه شناسانی مانند پارسونز، هومنز، مارکس، کورمن و لاک به همراه بعضی از نظریه های روانشناسی کار، مانند نظریه سلسله مراتب نیازها مازلو، نظری ...

با پیشرفت و توسعه رسانه ها، جهان به مرحل? جدیدی گام نهاد که در آن رسانه‌ها به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شدند. در این دوره گستره دسترسی مخاطبان به انواع رسانه، توانایی استفاده و در عین حال حفظ استقلال فکری و اندیشه ای، اجتناب از انفعال، بهره مندی از تفکر انتقادی و افزایش توانایی گزینش و نهایتا تولید پیام های ارتباطی از طریق تکوین و تکامل سواد رسانه ای قابل حصول تلقی گشت. با این تفاصیل، اگر سوادرسانه ای را علم تنظیم کننده روابط میان مخاطب و رسانه ها بر اساس هنجارهای ...

محورهای این مجموعه به 3 موضوع کلی به شرح زیر تقسیم شده است : -1 مباحث کلی مربوط به حیات فرهنگی -2 رابطه فرهنگ با سایر حوزه‌های علوم انسانی -3 مباحث خرد (عمدتا مربوط به فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ...
 
گزارش مذکور حاوی متن کلیه سخنرانیها ، مذاکرات و مصاحبه های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان سفر به شهرستانها و مناطق استان آذربایجان غربی است . ...
 
چکیده ندارد.

چکیده هدف ازانجام این تحقیق، شناخت رابطه بین تبلیغات تلویزیونی و سبک زندگی در بین کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. به همین منظور به بررسی رابطه بین تماشای تبلیغات تلویزیونی (با ماهیت فرهنگی، اقتصادی و آموزشی) با سبک زندگی در بین کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری آن کارکنان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در بر می گیرد. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که بین تبلیغا ...

این گزارش که مربوط به فعالیتهای سال 1370 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، فعالیتهای معاونتهای مختلف این وزارتخانه را در طول این سال به قرار زیر برمی‌شمارد. 1 - معاونت فرهنگی، شامل فعالیتهای مربوط به ادارهء کل چاپ و نشر، ادارهء کل مراکز و روابط فرهنگی، دفتر مجامع و فعالیتهای، مرکز تحقیقات و مطالعات فرهنگی و نمایشگاه، 2 - معاونت امور سینمایی شامل اداره‌های کل نظارت و ارزشیابی، تولید و پشتیبانی، توسعه و همکاریهای سمعی و بصری، تولید فیلم و عکس و اسلاید، مرکز گسترش سینمای تجربی و ...