عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این تحقیق بررسی تناسب شغلی کارمندان لیسانسیه رسمی شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شهر تهران با رشته تحصیلی آنان و نقش آن در رضایت شغلی می‌باشد. و فرضیات تحقیق عبارتند از: 1) بین شغل کارمندان لیسانسیه رسمی شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رشته تحصیلی آنان تناسب وجود ندارد. 2) عدم تناسب بین شغل کارمندان لیسانسیه رسمی شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی با رشته تحصیلی آنان موجب نارضایتی شغلی آنان می‌گردد. نت ...

این گزارش که از سوی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با هدف ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی کشور در برنامهء پنجسالهء اول تهیه گردیده، دربردارندهء چهار فصل اول آن به تاریخچهء آموزش عالی در ایران، شامل آموزش عالی در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، آموزش عالی در تاریخ معاصر ایران و آموزش عالی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اختصاص دارد. فصل دوم این گزارش مربوط به عملکرد وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سالهای 1368-72 است که ارتقای جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها، سیاستهای ا ...
 
این گزارش ، خلاصه‌ای از گزارش عملکرد واحدهای ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به گونه‌ای مقایسه‌ای طی سالهای 1372 ، 1373 و 1374 می‌باشد. ...
نمایه ها:
1373 | 
1374 | 
1372 | 

هدف پژوهش ، بررسی اجمالی سیر آموزش در تهران است . این بررسی به روش مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که درصد سال پیش از این در تهران، مکتب تنها محل تلاش فکری برای رسیدن به هدف آموزشی بود. فرزندان اغنیا و متشخصین به مکتب نمی‌رفتند و در خانه تعلیم و تربیت می‌دیدند. دولت در کار تعلیم و تربیت دخالت نمی‌کرد، بدین ترتیب مساجد نقش موثری در آموزش بعهده داشتند و با تشکیل حلقه‌هایی، هر مدرسی به تعلیم موضوع خاصی می‌پرداخت . با جایگزینی مدارس برای تعلیم و ...

ارتقای "بهداشت روانی" محیط کار به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمانها در چند دهه اخیر، توجه محققان زیادی را در ایران و کشورهای خارج به خود جلب کرده و با توجه به اینکه فشار روانی از عوامل تعیین‌کنندهء کاهش کمی و کیفی فعالیت کارکنان است ، به نظر می‌رسد که تحقیق دربارهء علل بوجود آورندهء این عوامل بتواند تصویری گویاتر از آنچه معمولا در ذهن داریم، به ما ارئه دهد. "بررسی اثرات فشارهای عصبی- روانی ناشی از محیط کاربر کارکنان وزارت فرهنگ و آموزش عالی". ...
 
چکیده ندارد.