عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش به همت دفتر امور پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه گردید. هدف از تنظیم این گزارش ، نشان دادن وضعیت تحقیقات در ایران در طی برنامهء پنج سالهء اول و مقایسهء آن با وضعیت تحقیقات در جهان بوده است . در فصل اول این گزارش ، به مقایسهء وضعیت تحقیقات در کشور با کشورهای جهان با توجه به شاخصهای نیروی انسانی، هزینه‌های تحقیقاتی، کتاب ، مجله، کتابخانه و مراکز تحقیقاتی پرداخته شد. فصل دوم گزارش مزبور، به بررسی وضعیت تحقیقات در آموزش عالی با استفاده از شاخصهای مختل ...