عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک سیستم پویای تحقیقاتی، داشتن میان مدت و درازمدت امری بسیار ضروری است و استراتژیهای تحقیقات نیز متناسب با جامعه باید تحول یابد تا کارآیی خاص خود را داشته باشد. تعیین اولویت یک مجموعه، فرآیند تصمیم‌گیری برای انتخاب بهینه و تعیین بهترین توالی فعالیتها و یا راهکارهای تحقیقاتی از میان راهکارهای ارائه شده در حل یک مسئله یا مشکل می‌باشد. این تحقیق به منظور بازنگری در اولویتهای تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی که طی سالهای گذشته بعنوان اولویت به مراکز تحقیقاتی ابلاغ شده است اجرا خواه ...

اهداف پژوهش: 1-تحلیل وضع موجود واحدهای ماشین آلات مستقر در وزارت جهاد کشاورزی. 2-طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مناسب مدیران وزارت جهاد کشاورزی. 3-افزایش قدرت صحت تصمیم گیری مدیران در مورد ماشین آلات . 4-افزایش انسجام و هماهنگی بین واحدهای مختلف ماشین آلات جهاد کشاورزی و استفاده بهینه از آنها.5-در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح و بموقع در مورد ماشین آلات . 6-فراهم نمودن زمینه مناسب برای استفاده از امکانات بصورت اقتضایی. ...

هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در آموزشهای علمی-کاربردی وزارت جهاد کشاورزی می باشد. تاکنون مدلهای مختلفی برای برنامه ریزی آموزشی طراحی شده است، که با بررسی صورت گرفته بر روی مدلهای مختلف، مدل ارائه شده برنامه ریزی استراتژیک آموزشی بر اساس نگرش سیستمی برای نظام آموزشهای علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی طراحی گردیده است. این مدل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که عبارت است از: 1- ورودیهای مدل 2-فرآیند 3-خروجی ها 4-بازخور ورودیهای مدل شامل اطلاعات بدست آمده ...

هدف کلی این تحلیل اثرات رهبری و فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق کارکنان معاونت‌های ستادی وزارت جهاد کشاورزی بودند ( 1295N=). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 295 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیق پیمایشی با استفاده از روش ترکیبی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد که بخش کمی بعد غالب تحقیق را تشکیل می‌دهد. در بخش کیفی تحقیق برای تدوین چارچوب نظری تحقیق از دو مرحله بهره گ ...

فلسفه وجودی سازمانهای خدماتی نظیر مراکز تحقیقات کاربردی که حل مسایل سازمان فراگیر را بعهده دارند تامین نیازها و انتظارات سازمان فراگیر خود می باشند. علاوه بر این سازگار نمودن و بهینه کردن فعالیت ها مطابق با تحولات سازمانی ( درونی و بیرونی) یک ضرورت دائمی است این طرح درصد دستیابی به انتظارات و نیازهای نامحسوس سازمان فراگیر (جهاد سازندگی) نسبت به مرکز تحقیقات روستائی می باشد. به نظر می رسد بین انتظارات موجود در جهاد و رفتار مرکز تحقیقات فاصله وجود دارد. این فاصله باید شناسایی ش ...

چکیده ندارد.

در ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی برنامه دوم عمرانی که برای 9 زیر بخش انجام شده نشان می دهد که از 37 فعالیت مهم ارزیابی شده، 50 درصد اهداف با توجه به تغییرات بودجه تحقق یافته است و 50 درصد کمتر از اهداف پیش بینی شده می باشد اما اهداف کیفی به دلایل مختلف قابل ارزیابی نیست و نیاز به تغییراتی در مفاهیم و تعاریف هر یک از اهداف دارد. ...

طی سال 1382 ضمن بازبینی نمونه های موجود در مجموعه قارچ های هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی فهرست جنس های موجود تهیه و تعداد گونه های موجود از هر جنس شمارش گردید. بر این اساس این مجموعه شامل 772 جنس مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد. ...

با توجه به نقش زیربنائی نیازها در تشکیل جوامع مختلف (روستائی) و محوریتی که این نیازها در دوام و بقاء جوامع دارند و علی الاصول فعالیت و برنامه ریزی مسئولین هر نظام اجتماعی نیز عمدتاً در جهت رفع این نیازها صورت می پذیرد، همچنین دستیابی به درک صحیح و غیر ارزشی از این نیازها (افتراق بین نیازهای بنیانی و واقعی و نیازهای کاذب و کم اهمیت) و نیز با توجه به فقدان و عدم بهره گیری از یافته های علمی- تحقیقاتی و تخصصی در گذشته و عدم انطباق و تناسبی که بین برنامه ریزیها و تصمیم گیریها از ی ...