عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه‌ی ورزش همگانی استان خراسان شمالی بر اساس مدل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحبنظران ورزش همگانی در استان خراسان شمالی بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات ، اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها، روسا و معاونین هیأت‌های ورزش همگانی ، و مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان شمالی انتخاب شدند. (n:53) ابزار پژوهش محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس ...