عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 368

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی سالهای اخیر بحث برنامهریزی استراتژیک در سطح گستردهای در جامعه به ویژه در سطح تربیت بدنی مطرح بوده است. این پژوهش به منظور تدوین برنامه استراتژیک خصوصی سازی در ورزش کشور براساس مدل SWOT در سال 1391 صورت پذیرفت. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی بر جامعه مورد مطالعه شامل اساتید و دانشجویان دکتری رشته مدیریت و برنامهریزی ورزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران صورت پذیرفت. جهت تدوین برنامه استراتژیک خصوصی سازی در ورزش، از پرسشنامهها، ماتریس SWOT و سایر آزمونهای آماری به ت ...

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه‌ی ورزش‌های رزمی استان اصفهان برای یک دوره پنج ساله (1397-1393) بود. نمونه آماری پژوهش 41 نفر (27 مرد و 14زن) شامل مربیان، داوران، مسئولان هیئت‌ها، مدیران و کارشناسان فعال در ورزش‌های رزمی استان اصفهان بودند. برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، مصاحبه، نظرسنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. در بخش نظرسنجی از پرسشنامه محقق ساخته عوامل درونی و بیرونی (مشتمل بر 59 سوال ...

هدف: مطالعات پیشین نشان دهنده رابطه میان اعتیاد به اوپیوئیدها و نقص یادگیری و حافظه بوده است. بدلیل اینکه ورزش دارای اثرات مثبت روی سیستم های فیزیولوژیک از جمله سیستم اعصاب مرکزی است، مطالعه حاضر اثرات ورزش تردمیل را روی یادگیری و حافظه در موشهای صحرایی معتاد به مورفین به دو روش رفتاری و میکرودیالیز مورد ارزیابی قرار داده است. مواد و روش ها: تعداد 42 موش صحرایی با وزن 300-350 گرم به چهار گروه : کنترل ، وابسته به مرفین ، ورزشکار و ورزشکار همراه با مرفین تقسیم شدند. در گروه ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب‌سنجی کتاب‌های منتشر شده در زمینه ورزش زنان در ایران و جهان می‌باشد. در این پژوهش وضعیت کتاب‌های منتشر شده در هریک از کشورهای مورد مطالعه طی سال‌های 1972 تا 2012 براساس متغیرهایی نظیر کشور، موضوع، نویسنده، ناشر، نوبت چاپ، جنسیت، توزیع جغرافیای و روند رشد با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با بهره‌گیری از شیوه کتاب‌سنجی به تصویر کشیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کتاب‌های تالیف شده و نمایه شده در سایت کتابخانه ملی ایران، ک ...

هدف از پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر بررسی رابطه جو سازمانی با میزان خلاقیت کارشناسان حوزه ورزش وزارت ورزش و جوانان کشور است. جامعه آماری مورد نظر تحقیق شامل کلیه کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان می باشد، که به علت محدودیت حجم جامعه کل جامعه مورد نطر یعنی 128 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش متغیرها از دو پرسشنامه جو سازمانی لایل ساسمن و سام دیپ و پرسشنامه خلاقیت رند سیپ استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش بین جو سازمانی و میزان خلاقیت کارش ...

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین خود‌کار آمدی شغلی، هوش سازمانی و سرمایه‌ی اجتماعی وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران عالی، میانی، پایه و کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود )850= N) که 265 نفر به طور تصادفی طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه‌های خودکارآمدی شرر، هوش سازمانی آلبرخت و سرمایه‌ی اجتماعی پاتنام استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن‌ها در یک مطالعه‌ی مقدم ...

در جامعه ایران، به دلیل برخی ویژگی های سیاسی و اقتصادی، ورزش رسمی برای زن و مرد دستخوش تنگناها و محدودیت های بسیاری است. با افزوده شدن ویژگی های فرهنگی این محدودیت ها برای زنان مضاعف است. حضور بانوان ایرانی در رقابت های ورزشی بالاخص رقابت های برون مرزی اندک است و در صورت حضور نیز نتیجه مطلوب و درخور کسب نمی شود. تحقیق های پیشین، تفسیر ایدئولوژیک قواعد به ضرر ورزش بانوان، حمایت اقتصادی اندک و تعداد اندک زنان در سمت های مدیریتی را از عوامل موثر بر ضعف عملکرد ورزش بانوان معرف ...

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه برنامه ها و سیاست ها و راهبردهای ورزش آموزشی (تعلیم و تربیتی) در طرح جامع ورزش کشور بود. برنامه استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به رسالت و اهداف بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه صاحب نظران،متخصصان آگاه آموزش و پرورش و اساتید مدیریت ورزش دانشگاه های تهران که در مجموع 130 نفر را تشکیل می دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی بو ...

دیابت ملیتوس نوعی اختلال متابولیک پیچیده با علت‌شناسی گوناگون است که بوسیله هایپرگلایسمی ناشی از عدم ترشح کافی انسولین و یا اختلال در عملکرد انسولین ایجاد می‌شود. نوروپاتی محیطی اختلالی است که اعصاب حسی و حرکتی را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط بین مغز و نخاع با دیگر اندام‌های بدن را دچار اختلال می‌کند. مکانیسم‌های احتمالی برای بروز نوروپاتی محیطی عبارتند از گلیکاسیون پروتئین‌های عصبی، میکروآنژیوپاتی، تشکیل اتوآنتی‌بادی‌های عصبی و ایسکمی ناشی از افزایش ضخامت غشای پایه مویرگهای ...