عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گردشگری ورزشی یک صنعت خدماتی است و عمدتا به وسیله‌ کیفیت خدماتی که ارائه می‌شود تحت تاثیر قرار می‌گیرد. همچنین در صنعت گردشگری ورزشی ادراک مشتریان از تجربه خدمات رسانی برای موفقیت یک سازمان خدماتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و فراهم کردن کیفیت نیز برای رضایت مشتریان و بازگشت مجدد آن‌ها بسیار مهم است. بنابراین، می‌توان گفت کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آن‌ها می‌تواند موجب توسعه گردشگری و گردشگری ورزشی شود. از این رو هدف ای ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین موانع انجام فعالیتهای بدنی و فعال سازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای تهران بود. موانع انجام فعالیت های بدنی شامل: نقش عوامل فردی، وضعیت اماکن و سالنهای ورزشی، اهمیت سایر فعالیتهای اجتماعی و اولویت آنها نسبت به ورزش وفعالیتهای بدنی، نگرش وعلاقه به فعالیت های بدنی و برنامه ریزی و ساماندهی امور ورزشی دانشجویان توسط سازمان های مسئول می باشد.موانع انجام فعالیتهای بدنی متغیرهای ملاک و فعال سازی اوقات فراغت متغیر پیش بین می باشند.جامعه آماری ت ...

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه میزان بهره وری اماکن ورزشی استان لرستان وارائه مدل بود.روش تحقیق این پژوهش توصیفی پیمایشی بودکه به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان ادارات تربیت بدنی استان لرستان ، مدیران تربیت بدنی نواحی آموزش و پرورش ، مدیران گروههای تربیت بدنی و فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای سطح استان و نیرو های نظامی بود . تعداد جامعه و نمونه آماری با هم برابر و 55 نفربودند. در این پژوهش تحقیق علاوه بر پرسشنامه ویژگی های ش ...

هدف از انجام این پژوهش تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی شهرستان دورود بوده روش تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که بر حسب روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است که به صورت موردی اجرا شده است . جامعه آماری این پژوهش 30 نفر، شامل 12 نفر از اساتید تربیت بدنی دارای مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی، 3 نفر رئیس اداره تربیت حال و سابق، 8 نفر سرپرست و مربیان باشگاه های ورزشی، 7 نفر دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی شهرستان ،که در زمینه فعالیتهای ورزشی همگانی و قهرم ...

هدف از انجام این تحقیق مکان یابی مکان های ورزشی شهر رشت با استفاده از AHP در محیط GIS بود. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی شهر رشت اعم از دولتی و خصوصی شامل 148 مکان ورزشی می باشد. داده های توصیفی با استفاده از مدارک، اسناد و پژوهشهای میدانی و داده های مکانی با استفاده از دستگاه GPS جمع آوری گردید و در محیط GIS پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید. سپس برای هر یک از عوامل تأثیر گذار در مکان یابی اماکن ورزشی لایه ها تهیه شد و برای هریک از لایه ها وزن دهی صورت پذیرفت. پس ...

هدف ازاین پژوهش بررسی دیدگاه مدیران بخش تربیت بدنی استان فارس درباره نقش عناصر فرآیند خصوصی سازی است .مطالعه وبررسی آثارخصوصی سازی درافزایش کارآیی ورزش به ویژه دربخش خدمات عمومی وآثاروتبعات ویژه آن برورزش است.نمونه آماری شامل 140نفر ازمدیران ومعاونین ادارت تربیت بدنی وروسای هیاتهای ورزشی ومدیران باشگاههای ورزشی می باشد که این چهارگروه مدیر درسطح استان فارس ،مشغول به کار می باشند. تحقیق ازنوع پیمایشی وازطریق میدانی وکتابخانه ای انجام شده است .برای بررسی اهداف ویژه وفرضیه ها ...

هدف این تحقیق بررسی تعیین عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهرداری منطقه 15 تهران می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان ورزشی مجموعه های چند منظوره تربیت بدنی شهرداری منطقه 15 تهران که به هنگام نمونه گیری 3000 نفر بوده که تعداد 341 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت خوشه تصادفی و پرسشنامه آن پس مطالعه و بررسی نمونه های مشابه خارجی و داخلی طراحی گردید ( a=0/92 ). نتایج این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شــامل آزمون K-S، آزمون دو ج ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان سرانه ی فضاهای ورزشی و بهره‌وری آن در استان گلستان از دیدگاه مدیران ورزشی استان بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ادارات تربیبت بدنی استان گلستان، مدیران تربیت بدنی نواحی آموزش پرورش، مدیران گروههای تربیت بدنی و فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاههای سطح استان و نیروهای نظامی بود. تعداد جامعه و نمونه آماری با هم برابر و 36 نفر بودند. در این پژوهش علاوه بر پرسشنامه ویژگی ...

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی و مقایسه وضعیت بهره وری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستانهای هرسین، صحنه، کنگاور و سنقر تشکیل دادند که با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه آماری نیز برابر با جامعه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن از طریق نظرات اساتید متخصص در این زمینه و ضریب آلفای کرونب ...