عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی اثر خستگی عملکردی بر تعادل پویا و مقایسه آن در دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار 18-15 ساله بود.بدین منظور 15 نفر دختر ورزشکار به صورت تصادفی ساده از جامعه دانش آموزان ورزشکار عضو کانون ورزشی شهرستان نقده نتخاب گردید، که میانگین و انحراف معیار سن، وزن، قد و شاخص توده بدن آنها به ترتیب برابر 1/10±16/07 سال ،6/75±53/10 کیلوگرم، 4/63±164/03 سانتی مترو 2/43±19/47 کیلوگرم بر متر مربع بود. تعداد 15 نفر دختر غیرورزشکار به صورت تصادفی ساده از بین دانش آموز ...

فرض بر این است که الگوهای وضعیتی، الگوهای حرکتی و تمرینات ویژه ورزشکاران در طولانی مدت می‌تواند در شکل گیری وضعیت بدنی و ساختار عضلانی-اسکلتی آنها موثر باشد. در این میان اطلاعات کمی در مورد ورزش‌هایی که از دست به صورت بالای سر و پایین سر استفاده می‌کنند وجود دارد. بنابراین هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی وضعیت قوس ستون فقرات پشتی، وضعیت گردن و سر، و وضعیت شانه‌ها در ورزشکاران بالای سر، پایین سر و غیرورزشکاران است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 144 مرد و 106 زن در محدوده سنی 18 ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیّتی بین دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اجرا شد.280 نفر دانشجوی ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی(130 نفر ایرانی، 80 نفر افغانستانی، 40 نفر سوریه، و 30 نفر یمتی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخا ب شدند، و پرسش نامه NEO-FFI(فرم کوتاه تجدید نظر شده پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیت) را کامل کردند.به منظور تعیین تفاوت های کلی بین گروه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو راهه و برای مقایسه تعیین دقیق میان ...

پروتئین های پیوندی هورمون رشد با جذب بالا توسط مکانیسم های مختلفی بسته به گونه ها تبدیل می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون می باشد. آزمودنی های شامل 10 نفر ورزشکار و 10 نفر غیر ورزشکار مرد در رده سنی 25-35 سال بوده اند که این جامعه آماری از شهرستان سنندج جمع آوری شده اند، در این تحقیق از چهار نوع برنامه تمرینی که شامل پر ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسه مقررات رفتار ورزشی در معلولان ورزشکار استان یزد بود. جامعه آماری این پژوهش معلولان ورزشکار استان یزد (440=N) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه را به دست آوردیم که برابر با 127 به دست آمد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقررات رفتار ورزشی ساخته چریس و همکاران (2008) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی تعیین شد. با انجام آزمون مقدماتی بر روی 30 آزمودنی، پایایی پرسشنامه با اس ...

هدف‌ کلی ‌این‌‌ تحقیق بررسی رابطه انسجام ‌تیمی و کارآمدی‌ جمعی‌ با رضایت‌مندی بازیکنان‌ تیم-های‌ ورزشی شهر زاهدان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی بازیکنان زن و مرد در رشته های والیبال، بسکتبال، فوتسال و کریکت که مشغول به فعالیت در باشگاه‌های شهر زاهدان بودند تشکیل دادند. با توجه به نسبت‌های جامعه مورد نظر در رشته‌های مختلف، نمونه از طریق جدول مورگان بدست آمد . بدین منظور 344 نفر پرسش ‌نامه‌های ویژگی‌های فردی، انسجام تیمی ( ...

هدف از پژهش حاضر، ارتباط بین تحلیل‌رفتگی شغلی مربیان و رضایتمندی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 48 مربی و 320 ورزشکار است که از طریق نمونه‌گیری کل شمار برای مربیان و تصادفی ساده برای ورزشکاران تعداد 48 مربی و 175 ورزشکار انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد تحلیل‌رفتگی مسلش و رضایتمندی ریمر استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 72/0 برای تحلیل‌رفتگی و 80/0 برای ر ...

زمینه و هدف: درمان های فیزیکی و تمرینات مختلف جهت درمان تریگرپوینت توصیه شده اند ولی مطالعه کارآزمایی بالینی برای مقایسه این روشها وجود ندارد. این مطالعه به منظور مقایسه اثرات درمانی ویبریشن و اولتراسوند توأم با تمرین کششی بر تریگرپوینت عضلات پشت گردن ورزشکاران انجام شد. روش بررسی:‌ این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در کلینیک توانا در زاهدان در سال 1388 انجام شد. 30 ورزشکار با تریگرپوینت عضلات پشت گردن از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه ویبری ...

امروزه کسب موفقیت در ورزش، به عنوان هدف اصلی ورزشکاران نخبه محسوب شده و یکی از پیآمدهای حضور ورزشکاران در سطوح بالای ورزش های رقابتی، شناسایی هر چه بیشتر نقش ورزشی خود و به طور همزمان تجربه نقش های جایگزین کمتر است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و تعیین جایگاه آن در سلسله مراتب هویت نقش بود. به همین منظور مقیاس تکمیلی هویت ورزشی ساخته شده توسط چزلاک (2004) و همچنین مقیاس هویت نقش کاری و وینر (1987) در اختیار کلیه بازیکنان حاضر در ...