عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 410

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با چربی های خون دانش آموزان (%BF) هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط در صد چربی بدن ورزشکار و غیر ورزشکار 15 تا 18 سال می باشد.بدین منظور 30 نفر ازدانش آموزان ناحیه یک یزد از بین کسانی که آمادگی خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار قرار گرفتند .شاخص هایی مورد اندازه گیری در این تحقیق سنجش ضخامت چربی زیر ، عبارت بودند از : وزن و قد برای تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، سنجش ضخامت چربي زير پوستي نواحي سه سر بازو و ناحيه ساق پا ...

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار 11 تا 15 ساله شهر ارومیه می باشد. به همین منظور 381 نفر آزمودنی (191 پسر و190 دختر) از پایه های پنجم ابتدایی، اول، دوم و سوم دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه بصورت تصادفی خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند و از طریق مقیاس تبحر حرکتی بروئینینکس ـ ازرتسکی مورد آزمون قرار گرفتند. ملاک انتخاب آزمودنی های ورزشکار عضویت آنان در تیمهای ورزشی منتخب مدرسه یا کانون های ورزشی شهرستان و اخذ نمره 80% به بالا در مولف ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر مقطع متوسطه بیرجند بود. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد رشد اجتماعی الیس وایتزمن (1992) استفاده شد، که ضریب پایایی این مقیاس را نظری (1367)، شادفر (1377)، فروتن (1380) و امیرتاش (1385) بین 81/0 تا 86/0 گزارش کردند. که در تحقیق حاضر پایایی درونی پرسشنامه با به کارگیری روش آلفای کرونباخ بیشتر 70/0 به دست آمد که نشان می دهد ابزار اندازه گیری در تمامی ابعاد پایا بوده و مناسب تجزیه و تحل ...

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ابراز وجود، سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی نابینایان ورزشکار و نابینایان غیر ورزشکار بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع علّی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نابینایان ورزشکار و نابینایان غیر ورزشکار زن و مرد شهر شیراز می‌باشد که در سال 1392 اطلاعات آنها در اداره بهزیستی شهر شیراز موجود باشد. نمونه آماری این پژوهش، شامل 120 نفر از جامعه مذکور می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مطالعه حاضر از مقیاس های ابراز وج ...

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف یک نوع نوشابۀ انرژی‌زا بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی و مقایسه آن در دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور از بین دانشجویان پسر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در سال 1389 در خوابگاه زندگی می‌کردند و تعداد آنها 650 نفر بود،20 نفر(10نفر ورزشکار و10نفر غیرورزشکار) به صورت داوطلبانه و با پرسشنامه سلامت و فعالیت بدنی انتخاب شدند. گروه ورزشکار با میانگین سنی 1/25±20/30 سال، قد 3/65±176/3 سانتیمتر و وزن 4/29±69 کیلوگرم و گروه غیرورزش ...

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی جانبازان کارمند ورزشکار و شناسایی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور 200 جانباز کارمند ورزشکار با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و تحقیق بر روی آنها انجام گردید. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود که پایایی آنها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، با استفاده از روش های آماری T تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن مورد ...

به منظور بررسی تأثیر شدت های مختلف اجرای یک تمرین فزاینده بر زمان واکنش( ساده و انتخابی) پسران ورزشکار و غیر ورزشکار20 دانشجوی پسر سالم 26-21 سال دانشگاه چمران انتخاب شدند. از این میان، 10 نفر در رشته های مختلف تحصیلی، که حداقل دو سال سابقه حضور در تیم‌های ورزشی دانشگاه را داشتند به عنوان گروه ورزشکار (سن 1/7±23/5سال، قد 4/1±180سانتی متر و وزن 5/8±75/5 کیلوگرم) و10 نفر که هیچگونه سابقه فعالیت منظم ورزشی نداشتند به عنوان گروه غیر ورزشکار (سن 1/4±21/6سال، قد 6/7±175 سان ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر چرخه ی قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار دوره ی متوسطه رده ی سنی 18-15 سال انجام گرفت . از این رو تعداد 30 نفر از دانش آموزان غیر ورزشکار شهرستان نیشابور با میانگین سنی 0/81±16/27 سال و میانگین وزن 7/44 ± 50/78 کیلوگرم و میانگین قد 5/7±158/83 سانتی متر و تعداد 30 نفر از دانش آموزان ورزشکار عضو کانون های ورزشی این شهرستان با میانگین سنی 1/07±16/23سال و میانگین وزن5/67 ± 55/66 کیلوگرم و میانگین قد 5/23± 1 ...

هدف از اين تحقيق رابطه ومقایسه لوردوزيس کمر با خصوصیات آنتروپومتری وقدرت عضلات شکم در دختران 16ساله ورزشکار وغیر ورزشکار شهر مشهد بود.جامعه آماري تحقيق، دختران 16ساله بوده که 40نفرورزشکار و40نفر غیر ورزشکار از این جامعه بعنوان نمونه انتخاب شدند. خصوصیات آنتروپومتری شامل BMI که از تقسيم وزن به مجذور قد و WHR که از نسبت دور کمر به باسن و درصد چربي بدن که با استفاده از فرمول سه نقطه ای جکسون و پولاک بود، بدست آمد . قدرت عضلات شکم نیز با استفاده از آزمون پائين آوردن مستقيم پ ...