عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 551

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با چربی های خون دانش آموزان (%BF) هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط در صد چربی بدن ورزشکار و غیر ورزشکار 15 تا 18 سال می باشد.بدین منظور 30 نفر ازدانش آموزان ناحیه یک یزد از بین کسانی که آمادگی خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کرده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار قرار گرفتند .شاخص هایی مورد اندازه گیری در این تحقیق سنجش ضخامت چربی زیر ، عبارت بودند از : وزن و قد برای تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، سنجش ضخامت چربي زير پوستي نواحي سه سر بازو و ناحيه ساق پا ...

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف یک نوع نوشابۀ انرژی‌زا بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی و مقایسه آن در دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور از بین دانشجویان پسر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در سال 1389 در خوابگاه زندگی می‌کردند و تعداد آنها 650 نفر بود،20 نفر(10نفر ورزشکار و10نفر غیرورزشکار) به صورت داوطلبانه و با پرسشنامه سلامت و فعالیت بدنی انتخاب شدند. گروه ورزشکار با میانگین سنی 1/25±20/30 سال، قد 3/65±176/3 سانتیمتر و وزن 4/29±69 کیلوگرم و گروه غیرورزش ...

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی جانبازان کارمند ورزشکار و شناسایی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور 200 جانباز کارمند ورزشکار با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و تحقیق بر روی آنها انجام گردید. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود که پایایی آنها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، با استفاده از روش های آماری T تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن مورد ...

هدف تحقیق حاضر مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ورزشکار می‌باشد. نمونه آماری تحقیق را دو گروه دانشجوی ورزشکار (53 نفر)و غیر ورزشکار (68نفر) که از مرکز تربیت معلم پسرانه شهید بهشتی مشهد به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، تشکیل می‌دادند. دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار بر حسب سن، جنس ، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی و سطح تحصیلات انتخاب شدند. ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها، توسط پرسشنامه MMPI (فرم 71 سوالی)، اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه گروههای مستقل ورزشکار و غیر ورزشکار در ...

هدف از این تحقیق مقایسه لیپوپروتئینهای خون زنان ورزشکار و غیر ورزشکار گروهی منتخب از زنان 40-60 سال شهرستان شیراز می‌باشد. در این مطالعه محقق برآنست که بداند آیا فعالیت بدنی منظم و مستمر به روی لیپوپروتئینهای خون زنان در این گروه سنی تاثیرگذار است یا نه؟ اهداف اختصاصی این تحقیق مقایسه مقدار کلسترول تام و HDL و LDL کلسترول و تری‌گلسیرید خون دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار می‌باشد. جامعه آماری تحقیق عبارتند از زنان شیراز که از بین آنها 26 نفر به عنوان ورزشکار و 27 نفر به عن ...
نمایه ها:
زن | 
سن | 
شیراز | 
ورزش | 

با توجه به گسترش روز افزون اختلالات روانی در جوامع امروز که پیامدهای تأسف باری را نیز به دنبال دارد ، این پژوهش و بررسی و مقا یسه سلامت روانی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان های سنندج در سال تحصیلی 78 - 79 می پردازد . برای پاسخ به سوالات پژوهش ، محققان از پرسشنا مه سلامت عمومی 28 - ‏‎QHQ‎‏ برای اندازه گیری سلامت روانی دانش آموزان استفاده کردند و برای مشخصات عمومی آنها، پرسشنامه ای را که خود محقق تهیه کرده بود به کار بردند . این پژوهش بر روی 406 نفر آزمودنی ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عامل های هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار بوده است. بدین منظور تعداد 90 نفر از دانش آموزان نوجوان ورزشکار و غیر ورزشکار ( 46 نفر ورزشکار و 44 نفر غیر ورزشکار) شهر تهران با دامنه سنی 15 تا 17 سال، کاملا تصادفی انتخاب و تحت آزمون ورزشی بروس تا حد درماندگی به فعالیت واداشته شدند. نمونه های خونی درست پیش و بلافاصله پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز گرفته شد. ...

سلامت روان را می توان حالت سلامت کامل فیزیکی- روانی و اجتماعی نامید. با توجه به خطر گسترش زور افزون اختلالات روانی در سطح جامعه، بخصوص در نزد جوانان که آینده سازان کشور هستند، این پژوهش سعی دارد به مطالعه ارتباط سلامت روانی فرزندان با پدران ورزشکار، غیر ورزشکار و معتاد بپردازد. هم چنین سلامت روان پدران با یکدیگر و فرزندان با هم مقایسه خواهد شد. در این پژوهش برای اندازه گیری سلامت روانی از پرسشنامه سلامت روانی 28-‏‎GHQ‎‏ (کلد برگ) استفاده می شود. آزمودنیهای این تحقیق را 630 نف ...

هدف این تحقیق، تبیین و مقایسه مولفه های شناختی افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار (پسر و دختر) دوره متوسط است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری را 800 دانش آموز تشکیل میدهند که 400 نفر از آنان به عنوان دانش آموزان ورزشکار (پسر و دختر) و 400 نفر مابقی به عنوان دانش آموزان غیر ورزشکار (پسر و دختر) به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده اند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه داس (DAS) برای تعیین مولفه های ا ...