عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی سلامت روان دانشجویان شاهد ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه فردوسی می باشد که بصورت توصیفی بوده و به صورت زمینه یابی(پیمایشی) انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش، 248 نفر از دانشجویان شاهد (دختر و پسر) مشغول به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق اطلاعات فردی، اطلاعات لازم در زمینه فعالیت های ورزشی و سلامت روان (پرسشنامه ی سلامت عمومی28-GHQ) دانشجویان شاهد با استفاده از پرسشنامهای که در اختیار آنها (پسر و دختر) قر ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه خودپنداره معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان گناباد و ارتباط آن با سطح تحصیلات بود.جامعه آماری 1600 نفر و نمونه آماری شامل 310 نفر از معلمان شهرستان گناباد بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند که شامل 65 نفر ورزشکار زن ، 77 نفر ورزشکار مرد ،88 نفر غیر ورزشکارزن و80 نفر غیر ورزشکار مرد بودند. تحقیق از نوع علی مقایسه ای و همبستگی می باشد. جمع آوری اطلاعات از طریق مقیاس خودپنداره راجرز و پرسشنامه مشخصات فردی صورت پذیرفت که به طور ح ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار انجام شده است. ابزار پژوهش آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ ، آزمون خلاقیت هیجانی آوریل بوده است که در یک نمونه 240 نفری از دانشجویان که شامل 60 دانشجوی ورزشکار و 180 دانشجوی غیر ورزشکار می باشد. دانشجویان غیر ورزشکار از دانشکده های علوم انسانی، کشاورزی و فنی مهندسی انتخاب شده اند اجرا شد، داده های حاصل از طریق ضرایب همبستگی پیرسون، آزمون کلمو گروف اسم ...

یکی از مهم‌ترین سیستم‌های حسی در بدن انسان، سیستم بینایی است. از این جهت بینایی مهمترین حس آدمی است، که بیش از ?? درصد از اطلاعات حسی محیط بیرونی از طریق سیستم بینایی کسب می‌شود. اخیراً نیز متخصصین در حیطه‌ی رفتار حرکتی به شناسایی جنبه‌ای دیگر از آن، که به مهارت‌های بینایی معرف است؛ علاقه‌مند گردیده‌اند. در این راستا مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی مهارت‌های بینایی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شیراز در سال 1393 طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع علی- مقای ...

هدف از انجام این تحقیق نیمه تجربی، رابطه وراثت با برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانواده‌های ساکن شهر تهران با جمعیت‌های سه الی پنج نفره که فاقد بیماری‌های ژنتیکی بوده و دارای فرزندان سن 18 تا 30 سال و مجرد بودند، تشکیل ‌دادند. نمونه آماری این تحقیق را 130 خانواده از خانواده های ساکن شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و داوطلبانه برگزیده شدند. با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی شامل سن، وضعیت تح ...

مقدمه و اهداف :از آنجاکه در مسابقات ورزشی بویژه در سطوح جهانی و المپیک رقابت بسیار نزدیک و صدم های ثانیه سرنوشت مدال ها را تعیین می کند،توجه به جزئی ترین مسائل که بتواند عملکرد ورزشکار را با در نظرگرفتن حداقل آسیب بالا ببرد بسیار حائز اهمیت است.وجود سیستم تعادلی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل در این زمینه محسوب می شود و هر فاکتوری که به نوعی بر این سیستم تاثیرگذار باشد می تواند در عملکرد کلی ورزشکار و در نهایت بر نتیجه کار او نیز موثر واقع شود.اخیرا در مورد استفاده از تم ...

جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از این میان 60 نفر (با میانگین سن62/1 ± 32/21 سال) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. بعد از انجام پیش-آزمون آزمودنی‌ها به طور تصادفی به چهار گروه تجربی ادراک عمق با حضور تماشاگر، گروه کنترل ادراک عمق بدون حضور تماشاگر، گروه تجربی حافظه فضایی با حضور تماشاگر و گروه کنترل حافظه فضایی بدون حضور تماشاگر تقسیم شدند. بعد از اعمال مداخله مجدداً پس‌آزمون مشابه با پیش‌آزمون انجام شد. ...

میزان رضایت شغلی نشاندهنده نگرش مثبت یا منفی کارکنان نسبت به حرفه خودشان است که تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار میگیرد. رضایت شغلی گروه جانبازان میتواند تأثیر مستقیم بر کیفیت کار جانبازان بگذارد. در این راستا پژوهشی با هدف بررسی میزان رضایت شغلی جانبازان ورزشکار در استان گلستان انجام گرفته است. به منظور تعیین میزان رضایت شغلی تعداد381 نفر از گروه جانبازان به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي در ادارات استان گلستان انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هاي معتبر و استاندارد ...

هدف این مطالعه مقایسه دفع ادراری شاخص های خونی ناشی از دو نوع پروتکل شبه فوتبال و بازی رسمی فوتبال در نوجوانان ورزشکار پسر بود. بدین منظور 22 آزمودنی در دو گروه شبه فوتبال با میانگین و انحراف استاندارد سن 78/0+-18/14، وزن 10/09+-49/12 کیلوگرم، قد 64/9+-63/163 سانتی متر، BMI 14/2+-10/18 کیلوگرم بر متر مربع و گروه بازی رسمی فوتبال با میانگین و انحراف استاندارد سن 83/0+-90/14 سال، وزن 44/13+-04/58 کیلوگرم، قد 29/9-+45/170 سانتی متر، BMI 98/2+-61/19 کیلوگرم بر متر مربع به طور دا ...