عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی بر پایه نظریه خودمختاری بوده است، بنابراین روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور از بین ورزشکاران راکتی(تنیس روی میز، بدمینتون و تنیس) استان کرمان دارای حداقل سابقه سه سال حضور در رشته مذکور و همچنین کسب حداقل مقام در سطح مسابقات شهرستانی، 298 نفر بصورت تصادفی طبقه‌ای بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. درجمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های انگیزش ورزشی(پلی‌تیر و همکاران،19 ...