عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: ریزنشت کف جینجیوال حفرات کلاس دو کامپازیتی مشکل بالینی مهمی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان حفرات کلاس دو کامپازیتی است.. مواد و روش ها: 60 دندان مولر اول بالا بطور تصادفی در 6 گروه ده تایی قرار گرفتند. حفرات Proximal slot کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان در تمام نمونه ها پس از آماده سازی توسط کامپازیت Brilliant با رنگ A3 به 6 روش زیر ترمیم شدند. A: رزین آ ...