عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش در سال تحصیلی 90-1389، با هدف مقایسه کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری معلمان زن و مرد دوره متوسطه شهرستان لردگان انجام شده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نوع علّی - مقایسه ای می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه وجدان کاری(کاستا ومک گرا) می باشد که پرسشنامه والتون حاوی بیست وهفت سوال ( هشت مؤلفه) و پرسشنامه وجدان کاری شامل شانزده سوال (دو مؤلفه) می باشد. پایایی پرسشنامه برای هر دو متغیر کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با ض ...

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بهره‏وری با وجدان‏کاری کارکنان سازمان ‏فرهنگی، هنری شهرداری تهران بود. در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد شده‎ي بهره‏وری و وجدان‏کاری بود که توسط 225 نفر از کارکنان سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران پاسخ داده شد. جهت توصیف داده‎ها ازآمارتوصیفی و برای تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغییری گام به گام، تحلیل واریانس چندمتغیری، آزمون باکس، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون لوان وآزمون t برای گروه‎های ...

اهداف:هدف اصلی: بررسی ارتباط بین وجدانکاری با بهرهوری کارکنان آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران.اهداف فرعی: بررسی ارتباط بین مولفه های کفایت ، نظم و ترتیب ، وظیفه شناسی ، تلاش برای موفقیت ، خویشتن داری و احتیاط در تصمیم گیری کارکنان با بهره وری درجامعه آماری موردمطالعه. بررسی تفاوت بین وجدان کاری کارکنان بر حسب جنسیت.بررسی تفاوت بین بهره وری کارکنان بر حسب جنسیت.بررسی تفاوت بین وجدان کاری کارکنان افراد شاغل در معاونتهای سازمان(اجرایی، آموزشی،مالی و اداری و پرورشی).بررسی تف ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی هوش‌معنوی، خودشکوفایی و وجدان‌کاری معلمان مقطع ابتدایی ناحیه‌ی دو شهر زاهدان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان دبستان‌های دولتی ناحیه 2 شهر زاهدان می‌باشد (950 ) و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 274 نفر می‌باشد، که به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای استفاده شد. در این پژوهش، برای گردآوری داده‌ها، از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است و هوش‌معنوی بر اساس پرسشنامه خودگزار ...

در نوشته های حاضر یافته های نظری و تجربی مربوط به کیفیت شغلی و تعهد کاری در بین کارکنان سازمان های اداری مورد تاکید است.هدف این پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی شغلی و قابلیت فردی نیروی انسانی بر وجدان وتعهدکاری کارکنان کادراداری دادگستری های شهررشت به عنوان یک نهاد دولتی -خدماتی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری که به صورت رسمی وپیمانی وقراردادی، شاغل دردادگستریهای شهر رشت است که از این جامعه نمونه ای به حجم 126 نفر انتخاب و داده های تحقیق از آنها جمع آ ...

این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر فنّاوری اطلاعات در فساد اداری، ضمن تبیین نقش تعدیلگر وجدان کاری، در سازمانهای دولتی شهر رفسنجان مبتنی بر راهبرد روابط علی میان متغیرها انجام شده است. برای انجام پژوهش، ابتدا سه پرسشنامه فنّاوری اطلاعات، فساد اداری و وجدان کاری تدوین و پس از اطمینان از پایایی و روایی محتوای آنها، در بین نمونه 357 نفری از کارکنان قلمرو مکانی پژوهش توزیع شد؛ برای بررسی مقدماتی روایی سازه سنجه از فن تجزیه مولفه‌های اصلی و به منظور اجتناب از تهدید واریانس روش مشترک، آ ...

نیروی انسانی یکی از مهمترین ثروتهای هر ملتی را تشکیل می دهد .در زمانهای گذشته به دلیل پیچیدگی مشاغل ،کمیت نیروی انسانی بیشتر مد نظر بود ولی از زمان انقلاب صنعتی به این سو که پیچیدگی مهارتها افزایش یافت ،کیفیت استفاده از نیروی انسانی بیشتر مد نظر قرار گرفت. هدف این تحقیق یافتن عواملی است که تعیین کننده ی اخلاق و وجدان کاری کارکنان است . در این تحقیق می خواهیم بدانیم آیا عواملی مانند تعلق سازمانی، مشارکت سازمانی ، عدالت سازمانی ، رضایت شغلی و پاداشهای مادی بر اخلاق و وجدان کاری ...

ارتقاء کشور و بهره‌وری ملی در سایه کار و تلاش میسر شده و زمانی می‌توان به این‌ هدف والا دست یافت که مایه اصلی این تلاش؛ یعنی انسانهای تلاشگر، کارطلب، و مجهز به‌ وجدانهای بیدار در جامعه وجود داشته باشند. از جمله معضلات ریشه‌ای و اساسی جامعه ما در جهت دستیابی به توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف وجدان کاری در میان بخش‌ قابل توجهی از شاغلین کشور است؛ که جلوه‌های آن در مولفه‌ها، ساختارها و نمودهای‌ اقتصادی به وضوح مشاهده می‌شود و عوامل متعددی نیز در این رابطه دخیل هستند که عوا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه وجدان کاری و امنیت شغلی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان شهید بقایی اهواز می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان این بیمارستان که مشتمل بر 500 نفر می باشد و تعداد نمونه 200 نفر انتخاب شده است که شامل 90 نفر مرد و 110 نفر زن که بیشتر پرستار بوده اند می باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده از میان کارکنان بخش های مختلف بیمارستان انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه وجدان کاری که ت ...