عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویژگی حقوق مالی پدیدآورندگان از قبیل فقدان پایگاه مادی و ملموس، محدویت زمانی و قابلیت تجزیه باعث شده است تا برخی از نظام‌های حقوقی ضمن در نظر گرفتن ماهیت خاص و ویژه برای قراردادهای واگذاری حقوق ادبی و هنری، به تبیین دقیق قواعد ناظر بر تشکیل و آثار قراردادهای پیش‌گفته همت گمارند. در این میان سابقه قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران به بیش از چند دهه نمی‌رسد. اولین و آخرین قانون جامع در سال 1348 به تصویب رسیده است که نسبت به شرایط موجود و پیشرفت‌های اجتماعی فاصله زیادی دارد. این ...

فصل اول این پایان نامه به انتقال قرارداد به طور کلی اختصاص دارد. در فصل دوم به انتقال قرارداد توسط مستأجر می پردازیم و به جهت گستردگی موضوع، عمده ی بحث ما، در این قسمت می باشد. در فصل سوم نیز به انتقال قرارداد توسط موجر می پردازیم. و در این راستا از منابع فارسی که شامل کتاب، پایان نامه، رساله و مقاله می باشد و نیز منابع عربی بهره گرفته ایم. با وجود این که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اصل بر عدم انتقال است مستاجر می تواند تحت شرایطی درخواست تجویز انتقال منافع را بنما ...