عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 400

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1 واکنش حلقه‌زایی [1+4] ایزوسیاتیدها با ترکیب کتونی a و B غیراشباع -2استیل 1 و 4 بنزوکینون که فرآورده -3 متیل -1 (-N آلکیل‌آمینو) ایزوبنزوفوران 4 و -7 کینون بدست می‌دهد مورد بررسی قرار گرفته است ، این واکنش طی یک مرحله و با راندمان بالا در دمای 0 درجه سانتیگراد انجام می‌شود. ساختمان فراورده‌ها با استفاده از IR، 1H NMR، 13C NMR، آنالیز عنصری و Mass شناسایی شده است . -2 سدیم برومات به همراه اکسنده‌های مختلفی از قبیل سریک آمونیم نیترات ، برم، هیدروژن برمید، اسید پرکلریک ، روتین ...

در سالهای اخیر توجه زیادی به تکنیک واکنشگرهای حمایت شونده شده است. استفاده از خاک رس بعنوان بستری جهت انجام واکنش های شیمیایی مورد توجه برخی از محققین قرار گرفته است. در این طرح پژوهشی با قرار دادن پنتوکسید فسفر(5 O 2(P بر روی خاک رس، کاتالیزوری تهیه شده است که به اختصار Clayphos نامیده می شود. این کانالیزور قادر است واکنش تهیه آسیلالها از آلدهیدها و استیک انپدرید را کانالیز نمایند. بازده واکنش بین 95- 75 درصد می باشد و انواع آلدهیدهای آروماتیک و آلیفاتیک و a و b- سیر نشده ...
نمایه ها:

واکنش کراکینگ 2، 2 دی متیل بوتان بر روی کانالیز USHY در یک راکتور لوله‌ای با بستر ثابت در دماهای 475,500,525 C مطالعه شده است . کراکینگ حرارتی (بدونکاتالیزور) ملکول خوراک در گستره دمای فوق قابل صرف نظر کرن و کمتر از 1 درصد بود. میزان تبدیل کلی کمتر از 20 درصد میباشد. آنالیز محصولات مایع و گازی حاصل از واکنش ، امکان تعیین محصولات پارافینی و وارولفینی تولید شده در زمانهای تماس متفات را میسر ساخت . احتمال مسیر واکنش برا یکلیه محصولات کراکینگ محاسبه شد و مقایسه این احتمالات اطالع ...

واکنش ایزوسیانیدها بااسترها استیلنی فعال در مجاورت 1 ، 3 -سیکلوهگزان دی اون و 5 ، 5 -دی متیل - 1 ، 3 -سیکلوهگزان دی اون به عنوان ‏‎CH‎‏ اسید منجر به تولید کیتین ایمید می شود که این ترکیب در نتیجه توتومری پروتون ‏‎4H‎‏-کرومن را تولید می کند . واکنش ایزوسیانیدها با استرهای استیلنی فعال در مجاورت فورفوران به عنوان ‏‎CH‎‏ اسید منجربه تولید کیتین ایمین می شود که این ترکیب در نتیجه توتومری پروتون مشتقات فورفوران استخلاف شده را تولید می کند . ...

اکسازولون ها و مشتقاتشان ترکیباتی هستند که در سنتز حشره کش ها و داروهایی مانند د-پنی سیل-آمین و ... مورد استفاده قرار می گیرند .این ترکیبات دارای خاصیت فلوئورسانس نیز هستند علاوه براین تحت امواج ماورای صوت اترها را به استرها تبدیل میکنند. از مشتقات اکسازولون ها 2-فنیل-5 ‏‎(4H)‎‏-اکسازولون ، 4-بنزیلیدین-2-فنیل-5 ‏‎(4H)‎‏-اکسازولون و4-سیکلوهگزیلیدین-2-فنیل-5 ‏‎(4H)‎‏-اکسازولون می باشند . دراین تحقیق واکنش تولوئن-3 ، 4 -دی تیول با این اکسازولون ها در حضور تری اتیل آمین مورد بررس ...

واکنش بین آکلیل ایزوسیانیدها و دی متیل -2-(E) بنزوئیل-2 بوتن دیوآت در دمای اتاق و حلال دی کلومتان منجر به تشکیل 2-آمینوفورانهای پر استخلاف با بازده بالا می‌شود. واکنش بین ترسیوبوتیل ایزوسیانید ترکیبات استلینی کم الکترون -1-(Z)-n1 بنزوئیل-3-اکسو-3-فنیل -1-پروپنیل-2-(2-فوریل)-2-اکسو-استامید در دمای اتاق و حلال دی کلرومتان منجر به تشکیل دی فوران های پراستخلاف دی آلکیل 5-ترسیوبوتیل آمینو-{2،2} بای فورانیل-3،4-دی‌کربوکسیلات با بازده متوسط می‌شود.واکنش دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ...

1-مطالعه آزمایشگاهی فعل و انفعال بین اسید سولفوریک و سنگ معدن مس برای تعیین سرعت واکنش در یک بستر ثابت 2-ارائه یک مدل ریاضی برای استخراج مس از ذرات کروی شکل و متخلخل کانی ها بر مبنای موازنه جرم همراه با واکنش شیمیایی در حالت ناپایا وجود یک مدل ریاضی مبتنی بر داده های آزمایشگاهی می تواند اثر عوامل موثر بر بازده استخراج از قبیل اندازه ذرات سنگهای معدن عمق بستر زمان جریان حلال و غلظت حلال مورد استفاده را پیش بینی نماید. ...

استفاده از برجهای تقطیر چندجزئی همراه با واکنش شیمیایی موضوعی است‌که در طول سالهای گذشته توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است .در چنین‌سیستمهایی واکنش شیمیایی و جداسازی همزمان انجام می‌گیرد، که این واحدمرکب را تقطیر هماره با واکنش شیمیایی می‌گویند.در واکنشهایی که به‌صورت تعادلی هستند جداسازی همزمان ترکیبات ، باعث افزایش درصد تبدیل‌تعادلی می‌شود.این سیستمها همچنین باعث جلوگیری از واکنشهای جانبی‌می‌شوند.مجموعه خواص فوق‌الذکر باعث می‌شود که تقطیر هماره با واکنش‌شیمیایی باعث کاه ...

به منظور شبیه‌سازی برجهای تقطیر همراه با واکنش شیمیایی و یا بدون آن، نرم‌افزاری تهیه شده است . الگوریتم استفاده شده که در آن تعادل شیمیایی همراه با تعادل فازی بخار و مایع در نظر گرفته شده است ، قابلیت انجام محاسبه‌های دقیق روشهای جداسازی چند مرحله‌ای را داراست . در حل معادله‌های جرم، از روش ماتریس سه قطری استفاده شده است . از مزیتهای روش ، کاهش زمان محاسبه‌ها، پایداری و همگرایی سریع معادله‌هاست . بسته نرم‌افزاری تهیه شده (RDistln) قابلیت ارایه نتایج به صورت جدول و نمودار و ار ...