عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف انگور به بیماری سفیدک سطحی مو و تأثیر صفات مختلف گیاهی روی شدت و ضعف آلودگی این طرح به اجرا در آمد. در ابتدای فصل رشد هرس باردهی موها براساس قدرت رویشی آنها انجام و سپس کوددهی، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماریها، به غیر از سفیدک سطحی، به طور یکسان انجام گرفت. ارومیه: با تثبیت بیماری در سطح باغ نمونه‌گیری از برگها و میوه‌ها به منظور اندازه‌گیری شدت آلودگی انجام شد. همچنین به منظور بررسی ارتباط آلودگی با صفات رویشی و میوه انگور اندازه‌گیری‌های م ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای رابطه بین متغییرهای "جوسازمانی" و "نوع واکنش کارکنان در برابر برخی تغییرات پیشنهادی" در بین کارکنان اداری و آموزشی دبیرستانهای پسرانه عادی - دولتی و غیر انتفاعی استان گیلان انجام گرفته است . نمونه آماری این تحقیق شامل 270 نفر است که 170 نفر از کارکنان دبیرستانهاس عادی - دولتی و 100 نفر هم از کارکنان دبیرستانهای غیر انتفاعی می‌باشند. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده است و بطور کلی فرضیه‌ها اذعان دارند که: -1 بین جو سازمانی دبیرستانهای پسرانه عاد ...

واکنش‌های افزایش حلقوی دسته‌ای از واکنش‌های مهم در چارچوب واکنش‌های تقارن اوربتالی می‌باشند. یکی از راههای دستیابی به حلقه‌های چهارتایی، شش‌تایی و غیره استفاده از این واکنش‌هاست که می‌توان با انتخاب مواد اولیه مناسب و طی یک واکنش حلقه مورد نظر را به دست آورد. مزیت این روش بر سایر روشها در آنست که به دلیل انجام واکنش از مسیر همزمان می‌توان محصول حلقوی با شیمی مشخص را بدست آورد. در تحقیق مورد نظر، دستیابی به حلقه‌های چهارتایی مدنظر می‌باشد که براساس تئوری واکنش‌های افزایش حلقوی ...

گزارشهایی در خصوص مقایسه پایداری آنزیمها در مقابل عوامل ناپایدارکننده فعالیت از سوی گرگانی و همکاران (مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران) ارائه شده است . در این گزارشها کوششی برای فرموله کردن رفتار سینتیکی واکنش آنزیمی مشاهده نشده است . غیرفعال شدن انتحاری کاتالاز کبد گاو توسط آب اکسیژنه به وسیله قادر مرزی و موسوی موحدی مطالعه شده و روابط سینتیکی مربوطه برای واکنش مربوطه استخراج شده است . نظری و همکاران (از جمله قدرمرزی) در کوشش مشابهی روابط جداگانه‌ای را برای سیستم ...

مدل APSIM نیشکری در صنایع قند استرالیا به عنوان معیاری برای کارایی مصرف آب و قابلیت تولید به طور فزاینده ای کاربرد داشته است. این مدل در بهینه سازی مصرف آب در مناطقی که آبیاری اضافی دارند، کمک بزرگی است. در حالیکه قابلیت شبیه سازی APSIM نیشکری برای شرایط بسیار گوناگون در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، جزئیات کمی از بررسی نقشه پدیده های درگیر در واکنش این گیاه زراعی به تنش آب وجود دارد. این مقاله، به منظور بررسی قابلیت شبیه سازی واکنش به تنش آب، پدیده های اندازه گیری ...

به منظور ارزیابی واکنش ارقام رایج برنج در مقابل بیماری سیاهک دروغی این طرح در سال 1377 در سه منطقه آمل - بابل که از سال قبل آلوده به بیماری سیاهک دروغی بوده و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار در سه تکرار براساش روش تحقیق پیش‌بینی شده در طرح به فاصله 10 روز از همدیگر بصورت یکسان کشت گردید و آزمایش گلدانی در داخل معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. با توجه به شرایط آب و هوایی، بیماریی فقط در یکی از این سه منطقه ظاهر شده با توجه به قرنطینه بودن عامل بیماری فق ...

هدف پروژه فوق بررسی سینتیک واکنش گرافت استایرن بر پلی‌بوتادی‌ان می‌باشد. در پروژه فوق ضمن بررسی مطالعات تجربی انجام گرفته در این ضمینه یک مدل سینتیکی ارائه شده بصورت تفضیلی مراحل مختلف انجام واکنش گرافت شامل تجزیه آغازگر، واکنش‌های آغازی واکنش‌های پایانی، واکنش‌های انتقال زنجیره و واکنش‌های انتشاری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین نتایج حاصله از شبیه‌سازی کامپیوتری با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته شده است . ایجاد نقاط فعال گرافت توسط رایکالهای اولیه و یا رادیکالهای پلیمری ...

رفتار اکسیداسیون -4 فنیل یورازول روی سطح الکترود پلاتین در حلال استونیتریل بررسی شده است . تکنیکهای ولتامتری، کولومتری و جذب فرابنفش برای مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج ولتامتری چرخه‌ای و کولومتری یک واکنش اکسیداسیون احیا دو الکترونی همراه با یک واکنش شیمیائی را نسان میدهد. اکسیداسیون الکتروشیمیائی یک فرایند مبادله الکترونی غیر برگشت پذیر می‌باشد. از اکسیداسیون الکتروشیمیائی یک فرایند مبادله الکترونی غیر برگشت‌پذیر می‌باشد. از مطالعات به عمل آمده نتیجه گرفته شده ک ...

در کار حاضر نمک تترامتیل آمونیوم فلوراید به عنوان یکی از جدیدترین و قویترین مواد فلوئوره‌کننده برای فلوئوره کردن کمپلکسهای پنج و شش کوردینه مولیبدن به کار رفته است . نمک فوق‌الذکر در سال 1990 تهیه و برای فلوئوره کردن ترکیبات عناصر اصلی جدول تناوبی مورد استفاده واقع شده است . اما واکنش آن با کمپلکسهای عناصر واسطه بررسی نشد. لذا چهار کمپلکس فلز مولیبدن را انتخاب کرده و در زیر جو خشک و خنثی آرگون درون glow box و در حلال استونیتریل با نمک تترامتیل آمونیوم فلوراید واکنش ...