عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی کلمات قرآن ازدوجهت یکی ساختار کلمات درچهارچوب مباحث صرف وعلم بیان (Morphology) ودیگری ازجهت اصول معنایی واژگان (Etymology) است .سپس ،طبقه بندی کلمات برمبنای تقسیمات واژگانی زبان عربی ،باتوجه خاص نسبت به حروفالمعانی ...