عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تهیه قاموس قرآن برمبنای 4 ترجمه انگلیسی قرآن ودوترجمه عربی - فارسی -انگلیسی ودوترجمه عربی - فارسی آن به سه زمان عربی فارسی انگلیسی . ...
نمایه ها:
قرآن | 

بررسی کلمات قرآن ازدوجهت یکی ساختار کلمات درچهارچوب مباحث صرف وعلم بیان (Morphology) ودیگری ازجهت اصول معنایی واژگان (Etymology) است .سپس ،طبقه بندی کلمات برمبنای تقسیمات واژگانی زبان عربی ،باتوجه خاص نسبت به حروفالمعانی ...