عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهداف طرح فوق تهیه لیست ادوات اندازه‌گیری دقیق موجود و مشخصات فنی آنها در مراکز مختلف ، تعیین فواصل زمانی بازرسی کالیبره بورن ادوات ، بررسی سیتمهای دوره‌ای برای کالیبره کردن ادوات اندازه‌گیری، تهیه روشهای ثبت و نگهداری سابقه هر کدام از ادوات اندازه‌گیری - شناسایی سایر مراکز و واحدهایی که از آنها سرویس کالیبراسیون گرفته می‌شود، روشهای نگهداری از دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق موجود در هر واحد روشهای نگهداری مربوط به مراجعه موجود و دستورالعملها و نحوه استفاده از دستگاههای اندازه‌گ ...