عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه از نانولوله‌های تیتانیم به عنوان پایه‌ی کاتالیست‌های وانادیم در فرآیند هیدروژن‌زدایی اکسایشی پروپان، برای تولید پروپیلن استفاده شد. نانولوله‌های تیتانیم به دلیل مساحت سطح بالا مکان مناسبی را برای نشاندن گونه‌های منومری وانادیم فراهم می‌کنند، اما به دلیل مقاومت حرارتی پایین‌شان در دماهای بالا، تغییر فاز داده و مساحت سطح خود را به‌طور قابل‌توجهی از دست می‌دهند. در این پژوهش برای افزایش مقاومت حرارتی نانولوله‌های تیتانیم از دو فلز سریم و آلومینیم استفاده شد. این فلز ...

در این پژوهش، مکانیسم فرایند اکسایش کاتالیز شده ی برماید به وسیله ی کمپلکس اکسو-پراکسو وانادیم K[VO(O2)Hheida] به کمک محاسبه های نظریه تابع چگال مورد بررسی قرار گرفت. این کمپلکس الگوی آنزیم وانادیم برمو پراکسیداز دارای بالاترین ثابت سرعت اکسایش گزارش شده در بین تمام کمپلکس های وانادیمی است. دو مسیر مکانیسمی حمله برماید به اتم اکسیژن پروتونه شده و نشده ی گروه پراکسو امکان پذیر است. حمله هسته دوستی مستقیم برماید به اکسیژن پروتونه شده ی پراکسو آغاز کننده واکنش است. پنج حالت گذار ...

در این پژوهش فولادهای دوفازی فوق‌ریزدانه حاوی درصدهای مختلف عنصر میکروآلیاژی وانادیم توسط عملیات ترمومکانیکی نورد سرد و آنیل بین‌بحرانی از ساختار اولیه دوفازی فریتی-مارتنزیتی ایجاد شدند. بدین منظور پس از تشکیل ساختار دوفازی فریتی-مارتنزیتی، نمونه‌های فولادی به میزان ۸۰% کاهش در ضخامت نورد سرد شده و سپس در دمای °C ۷۷۰ در محدوده زمانی ۴۸۰-۱۵ ثانیه آنیل بین‌بحرانی شدند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر افزودن وانادیم به میزان ۰۶/۰، ۱۲/۰ و ۱۸/۰ (درصد وزنی) و زمان آنیل بین‌بحرا ...

الف- وانادیل (VO2+) و برخي کمپلکس‌هاي وانادیم (IV) با لیگاندهاي نيتروژن‌دار و اکسیژن‌دار ساده مانند اتيلن دي آمين (en) ،2و2-بي پيريدين (bpy) و استیل استونات (acac) در بستر نانورآکتور Al-MCM-41 تثبیت شدند. کمپلکس‌هاي تثبيت شده با استفاده از تکنيک پراش اشعه X (XRD)، جذب و واجذب نيتروژن، طيف سنجي FTIR و آنالیز کمی شناسايي شدند. فعاليت کاتاليزگري کمپلکس‌هاي تثبيت شده در نانوراکتور Al-MCM-41 در واکنش اپوکسايش ترانس استیلبن، ژرانیول و نوربورنن با اکسیدکننده هيدروژن‌پروکسيد در شرايط ...

وانادیم-48 ( %50=+β و %50=EC و d 16= T1/2) ساطع کننده اشعه گاما و پوزیترون مي‌باشد. این رادیودارو نقش مهمی در پزشکی هسته‌ای به‌عنوان رادیوداروی درمانی دارد.. وانادیم-48 برای جلوگیری از گرفتگی عروق خون‌رسان کلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اين پروژه تابع برانگيختگي وانادیم-48 توسط دو کد محاسباتي ALICE/ASH و TALYS-1.0 براي واکنش‌هاي هسته‌اي 48Ti(p,n)48V، 48Ti(d,2n)48V،natTi(p,x)48V و 49Ti(p,2n)48V بررسي شده است. پارامترهاي توليد وانادیم-48 (ضخامت هدف مورد نياز و بازده ...

در این تحقیق یازده کمپلکس جدید اکسو وانادیم با استفاده از لیگاندهای سه دندانه و چهار دندانه ‏دارای گروه فنولات ‏‎[VO(L1)(acac)] 1/2CH3OH‏ (1)، ‏‎[V2O2(OCH3)2(L2)]‎‏ (2)، ‏‎[V2O2(OCH3)2(L3)]‎‏ (3)،‏‎[V2O2(OCH3)2(L4)]‎‏ (4)،‏‎[V2O2(OCH3)2(L5)]‎‏ (5)، ‏‎[V2O2(OCH3)2(L6)]‎‏ (6)،‎ ‎‏ ‏‎[VO(L7)(H2O)].1/2CH3OH‏ (7)،‎ [VO(L8)(H2O)] ‎‏ (8)، ‏‎[VO(L9)(H2O)]‎‏ (9)، ‏‎[VO(L10)(H2O)]‎‏ (10) و ‏‎[VO(L11)(OEt)]‎‏ (11) سنتز شدند. ‏H2L1‎‏= 2،‎‎‏2-‏سولفونیل بیس (4-متیل فنول)، ‏H2L2‎‏-بیس{2-هی ...

در این تحقیق چهار کمپلکس اکسو وانادیم [VO(L1)(OCH3)(CH3OH)] (1)، [VO(L2)(OCH3)(CH3OH)] (2)، [VO(L3)(OCH3)(CH3OH)] (3) و [VO(L4)(OCH3)(CH3OH)] (4) و یک پلیمر دو بعدی دو فلزی از وانادیم و نقره Ag(NO3)[([VVOL4(OCH3)(OHCH3 (5) تهیه شده اند که لیگاندهای مورد استفاده، لیگاندهای باز شیف سه دندانه هستند و از واکنش بنزهیدرازید، 4- پیریدین کربوکسیلیک اسید هیدرازید با سالسیل آلدهید و استخلاف های مختلف از آن تهیه شده اند. این لیگاندها عبارتند از: H2L1 = (2- هیدروکسی – بنزیلیدین) بنزوهیدر ...

پنتا اکسید وانادیم یک نیمرسانای نوع n است که تراز 3d آن در حال پر شدن است. این اکسید فلزی به شکل فیلم نازک کاربردهای وسیعی در پنجره های هوشمند و کلیدهای اپتیکی دارد. بنابراین، تعیین پارامترهای اپتیکی فیلم نازک V2O5 (شامل ضریب شکست و خاموشی) برای طراحی ابزارهای اپتوالکترونیک و پوششهای اپتیکی به صورت فیلم های اپتیکی نازک چند لایه و فیلترها ضروری است.تا کنون روشها و مدلهای مختلف فیزیکی برای محاسبه ضریب شکست و خاموشی به وسیله محققان ارائه شده است. یکی از روشهای متداول برای تعیین ...

در این پژوهش کمپلکس های وانادیل از نوع VOL با لیگاندهای باز شیف نامتقارن سنتز و توسط روش[های طیف سنجی مادون قرمز، طیف الکترونی، تجزیه[ی حرارتی و ولتامتری چرخه ای شناسایی گردیدند.همچنین ویژگی های الکتروشیمیایی مشتقات وانادیم (IV) کمپلکسهای باز شیف متیل سالوفن مورد مطالعه قرار گرفت که لیگاندهای مورد استفاده در اینجا شامل متیل سالوفن، 5- نیترومتیل سالوفن، 5- برمومتیل سالوفن، 5- متوکسی متیل سالوفن، 4- متوکسی متیل سالوفن و 3-متوکسی متیل سالوفن می باشند. پتانسیلهای اکسایش تحت تاثی ...