عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیمهای والیبال و والیبال نشسته استان خراسان رضوی بود. به این منظور کلیه بازیکنان حاضر در تیم‌های والیبال و والیبال نشسته مردان و بانوان استان خراسان رضوی که در مسابقات لیگ‌های برتر و دسته یک کشور شرکت می‌کردند (55=N)، مقیاس بومی شده هویت ورزشی (Iran-AIMS) ساخته شده توسط شجیع و سهرابی (1390) را تکمیل نمودند (0/88=a). روایی این ابزار توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت و ثبات درونی آن در گروه والیبال 0/84 و در گروه والیبال نشسته 0/87 بود ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تیمهای سوپر لیگ والیبال استان کرمان بر توسعه والیبال استان از دیدگاه ورزشکاران و مربیان انجام شد . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران والیبالیست مرد استان و هچنین کلیه مربیان والیبال مرد استان که دارای کارت مربیگری بوده اند و نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان 305 نفر از ورزشکاران والیبالیست و 69 نفر ازمربیان ، جمعاً 374 نفرکه براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند . ابزاراندازگیری این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که براساس روشهای رایج ...

بسیاری از زنانی که برای مدت زیاد ورزش والیبال را انجام داده‌اند درد زانو را تجربه کرده‌اند. تحقیقات زیادی در زمینه آسیبهای زانو در ورزشکاران انجام شده است . با توجه به این که صدمات وارد بر زانو و مفاصل در زنان به نسبت میزان و شدت فعالیت بیشتر از مردان است ، تحقیقات زیادی در خصوص بانوان صورت نگرفته است .با توجه به فراوان بودن میزان آسیب زانو در بازیکنان والیبال محقق سعی دارد که علاوه بر تعیین میزان شیوع آسیب‌های زانو در بازیکنان والیبال و والیبال زن، عوامل درگیر در آن را مورد ...
نمایه ها:
زن | 
مفصل | 
زانو | 

شیوع آتروفی عضله تحت خاری در بازیکنان نخبهء والیبال زنان، ارتباط بین متغیرهای وزن، قد، دست برتر، سابقهء فعالیت با آتروفی عضله تحت خاری. ارتباط بین قدرت بازو، در چرخش خارجی بازو با سه روش اندازه‌گیری ماسل تست ، بوسیلهء نیروسنج در حالت دمر و بوسیلهء نیروسنج در حالت ایستاده با آتروفی عضله خاری، ارتباط بین نوع اسپک و نوع سرویس با آتروفی عضله خاری مورد بررسی و توصیف قرار گرفت . بازیکنان تیمهای دسته 1 و 2 تهران، تیم‌های ملی گرجستان، ترکمنستان و سوریه می‌باشند. تعداد آزمودنیها 65 نف ...
نمایه ها:
نخبه | 
زن | 
عضله | 

یکی از مفاهیم مهم در علوم ورزشی و تربیت بدنی، فرایند شناسایی استعداد است. معنی عینی شناسایی استعداد ورزشی، شناسایی و انتخاب افرادی است که در مقایسه با سایرین، توانایی زیادی برای یک ورزش خاص دارند. استعدادیابی و پرورش استعداد یک بخش حیاتی در بیشتر برنامه های ورزشی است. هدف از انجام اين تحقيق استعدادیابی در والیبال با تأکید بر پارامترهای بیومکانیکی، آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و روانی بود. در اين مطالعه توصیفی، 12 ورزشکار نخبه والیبالیست (سن 22-18) در تحقیق حاضر شركت کردند. پار ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی توانائیهای علمی و اطلاعات عملی مربیان والیبال استان آذربایجان‌غربی انجام گرفته است این تحقیق در دو حیطه مورد بررسی قرار گرفته است حیطه اول بررسی توانائیهای علمی مربیان والیبال استان آذربایجان غربی و حیطه دوم بررسی اطلاعات علمی مربیان والیبال استان آذربایجان‌غربی از روش پرسشنامه که در حیطه اول هب 99 پرسشنامه ارسالی 98 پاسخ و در حیطه دوم به 99 پرشنامه ارسالی 99 پاسخ داده نشده است . با استنتاج از نتایج حاصله در حیطه اول (توانائیهای علمی) محققق به این نت ...

والیبال از ورزش‌های متداول، جذّاب و دارای درجه پذیرش خاص در بین جوامع مختلف، به‌ویژه در کشور ایران است؛ ازاین‌رو نیازمند برنامه های استعدادیابی جهت کشف و پرورش استعدادها، توسعه و پیشرفت و کسب موفقیت در سطوح بین المللی و تعیین سهم شاخص های مختلف استعدادیابی در این رشته ورزشی است. پژوهش حاضر باهدف تدوین شاخص‌ها و طراحی مدل استعدادیابی والیبال در ایران انجام‌گرفته است. با توجه به مطالعات انجام‌شده شاخص های استعدادیابی در شش گروه و مدل پیشنهادی استعدادیابی والیبال در ایران در هفت ...
نمایه ها:
شاخص | 
مدل | 

چکیده پایان نامه: هدف از این پژوهش، بررسی مکانیزم بیومکانیکی حرکات ممنوع در مهارت‌های رشته‌های ورزشی فوتبال، والیبال، ژیمناستیک و بدمینتون بود، روش این پژوهش توصیفی است که با بهره گیری از منابع مختلف، کتابخانه و اینترنت، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حرکات ممنوع موجود در اجرای تمرینات و مهارت‌های رشته‌های ورزشی فوتبال، والیبال، ژیمناستیک و بدمینتون می‌باشد. نمونه آماری همان جامعه آماری بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری توصیفی جهت توزیع فراوانی ...

پژوهش حاضر به مقایسه‌ی نسبت قدرت عضلات موافق و مخالف مفصل شانه در ورزشکاران والیبال و بدمینتون پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه‌ای بوده است. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 80 زن بالغ؛30 بازیکن والیبال با میانگین سن و سابقه ورزشی به ترتیب 58/2±40/21 و 07/2±10/5 سال، 20 بازیکن بدمینتون با میانگین سن و سابقه ورزشی به ترتیب 88/1±30/22 سال و 73/1±23/4 سال و 30 زن غیرورزشکار با میانگین سن 13/1±63/22 سال بودند که به صورت غیرتصادفی هدف‌دار انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات د ...