عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 275

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فسکیو بلند (Festuca aurondinace Schreb)مهمترین گونه علوفه‌ای و چمنی در جنس فستوکا است. تولید ارقام ساختگی متداولترین روش اصلاحی در گیاهان علوفه‌ای و چمنی می‌باشد. رقم ساختگی از تلاقی تصادفی تعدادی ژنوتیپ با قدرت ترکیب پذیری عمومی بالا ایجاد می‌شوند. موفقیت در تهیه ارقام مذکور منوط به انتخاب صحیح والدین با سطوح تنوع بهینه و قدرت ترکیب پذیری عمومی بالا است. هدف از این مطالعه بررسی امکان بهبود صفات مهم مورفولوژیک و زراعی نتاج نسل اول و نتاج نسل دوم جوامع ساختگی فسکیو بلند حاصل ...

هدف از این پژوهش شناسایی انگیزه‌های مطالعه والدین، گرایش‌های مطالعاتی آنها، موانع استفاده از کتابخانه به وسیله پدران و مادران و تأثیر مطالعه‌شان بر روی فرزندان است. پژوهش حاضر به روش ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش از شیوه گرانددتئوری و در بخش کمی از پیمایش استفاده کردیم. با 15 نفر از والدین عضو کتابخانه‌های عمومی مصاحبه ساختار یافته انجام شده است. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. با استفاده از مقوله‌های بدست آمده پرسشنامه‌ای تنظیم ش ...

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار از دیدگاه والدین و معلمان آن ها بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر رشت ( 6882 نفر) در سال تحصیلی91-90 تشکیل دادند که مسئولیت پذیری آنان بر اساس دیدگاه والدین، معلمان تربیت بدنی و معلمان سایر دروس بررسی شد. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 365 نفر برآورد شد که با احتمال افت نمونه پژوهش، تعداد 400 نفر دانش آموز (200نفر ورزشکار و 200 نفر غیر ورزش ...

موضوع این تحقیق مقایسه سلامت روانی‏، سوء مصرف مواد و رضایت زناشویی والدین کودکان مبتلا به اختلال کم‏توجهی/ بیش‏فعالی و والدین کودکان بدون اختلال کم‏توجهی/ بیش‏فعالی است‏. برای این تحقیق 400 کودک و والدین آنها انتخاب شدند‏. 200 نفر از این کودکان دارای اختلال کم‏توجهی-بیش‏فعالی بودند و 200 نفر دیگر چنین اختلالی را نداشتند‏. در گروه بدون اختلال‏، 100 دختر‏، 100 پسر 6-18 ساله و در گروه با اختلال کم‏توجهی/ بیش‏فعالی ـ پسر‏، دختر قرار گرفت‏. تشخیص بالینی وجود اختلال ADHD در گروه ب ...

پژوهش فوق به دنبال دستیابی به فرهنگ فرزندپروری با تمرکز بر رابطه والدین و دختر نوجوانشان در سه شیو? تربیتی اقتدارگرا، استبدادی و سهل گیر است. لذا محقق در جامعه والدین و دختران دبیرستانی شهر قزوین از طریق نمونه گیری خوشه‌ای و هدفمند، هفت خانواده را به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته، اطلاعات مورد نیاز را به دست آورده است. محتوی سوالات مصاحبه مبتنی بر مفاهیم محوری در نظریه کنش متقابل نمادین است و لذا به تبع آن اساس یافته‌های تحقیق مرتبط با فرهنگ ...

تحقیق حاضر تلاشی در جهت بررسی ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در یادگیری زبان خارجی بوده است. فاکتورهای والدین شامل نگرش والدین نسبت به یادگیری زبانهای خارجی و بویژه انگلیسی، میزان همکاری والدین با کلاسی زبان انگلیسی فرزندانشان و به طور کلی در ارتباط با فرایند یادگیری فرزاندانشان و سطح تحصیلات والدین می باشد.اطلاعات مورد نیاز از 300 دانش آموز مقطع اول دبیرستان و والدین آنان گردآوری گردید. بدین منظور، یک آزمون زبان انگلیسی جهت سنجش پیشرفت ...

این تحقیق با موضوع تأثیر شیوه های تربیتی والدین بر بحران بلوغ دختران 18-14 ساله به دنبال این سوال که شیوه های مختلف تربیتی والدین چه تأثیری بر بحران بلوغ دختران دارد؟ و با هدف تعیین میزان اثرگذاری روش های تربیتی توسط والدین بر بحران بلوغ دختران انجام شده است. برای چارچوب نظری این تحقیق از الگوی شیوه های فرزند پروری والدین و نظریه کول استفاده شده است. فرضیه اصلی این تحقیق: بین شیوه های تربیتی والدین و نحوۀ گذار نوجوانان دختر از بحران بلوغ رابطه وجود دارد به طوریکه دختران خانو ...

خانواده نخستین محیط تربیتی است که انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و شاکله‌ی تربیتی انسان را سامان می دهد. هرچه ساختار خانواده از سلامت، اعتدال، محبت و عشق بیشتر و بنیان های محکم معنوی و توحیدی برخوردار باشد، شخصیت تربیتی افراد آن خانواده مطلوب‌تر خواهد شد. هدف اصلی دراین پژوهش بررسی رابطه‌ی عمل به باورهای دینی والدین با میزان سازگاری دانش آموزان شهرری است. روش تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی (توصیفی، تبیینی) است و شامل 5 فرضیه است. 1) بین عمل به باورهای دین والدین با میزان سازگا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک تفکر والدین با میزان پذیرش کودکان کم‌توان ذهنی، درخودمانده و عادی است. در این پژوهش با در نظر گرفتن هدف تعیین شده، پنج سوال پژوهشی مطرح شده است، که جهت پاسخ به آن‌ها از روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شده و برای این منظور از بین جامعه آماری تعیین شده (کلیه مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی، درخودمانده و عادی 8 تا 15 ساله شهر تهران) تعداد 30 مادر دارای فرزند کم‌توان ذهنی، 30 مادر دارای فرزند درخودمانده و 30 مادر دارای فرزند عادی به صور ...