عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1857

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس ازسلکسیون اولیه واریته های بادام و بدست آوردن تعداد محدودی ازارقام مرغوب برای بررسیهای کاملتر و دقیق‌تر نیاز مبرم به آزمایشات مقایسه ارقام است که بتوان طرحهای آماری پیاده نمود بااجرای این آزمایش ارزش اقتصادی هریک از واریته های انتخابی که در بررسیهای مقدماتی انتخاب کردیده است ارزیابی و مطالعه میشود. ...

باغات زردآلوی ایران مخصوصا آذربایجان که در سطح وسیعی کاشته شده ازدیادشان از طریق بذر بوده در نتیجه واریته های متعددی تولید گردیده که ازنظر رشد میوه وسایر صفات بوتاتیکی متفاوت می باشد رویهمرفته از نظر کیفی میوه رضایت بخشی ندارد ولی مطالعات مقدماتی و جمع‌آوری آنها برای سلکسیون حائز کمال اهمیت است و همچنین حفظ منابع داخلی که در حال از بین رفتن هستند. ...

چون توتون تیکلاک استحصالی از منطقه سراب مورد توجه مسئولین خرمن سیگارتهای تولیدی نمی باشد ،لذا تغییر نوع واریته مورد کشت ونحوه عمل آوردن توتون درآن منطقه ضروری می نمود. براین اساس واریته های مختلف توتون درمنطقه سراب بصورت آزمایشی کاشته شدبررسیهایی اولیه نشان می دهد که شرایط آب و هوائی وموقعیت منطقه سراب ازحیث خاک برای کشت توتون مناسب می باشد. انواع ترابوزان نسبت به سایرارقام کاشته شده راندمان بیشتری داشته اند.ضمنا بررسیهائی از زمینه مسائل زراعی و نارسائیهای موجود انجام و پیشنه ...
نمایه ها:
گیاه | 
سراب | 
کشت | 

در این تحقیق ابتدا واریته های مقاوم به کلروز انتخاب میشوند و پس از استفاده از پاجوشهای آنها(و در صورتیکه پاجوش نداشته باشد از بذر آنها)استفاده میشود و نسبت به تکثیر و استفاده از آنها بعنوان پایه مقاوم جهت پیوند واریته های حساس روی آنها اقدام میشود.ضمنا تکثیر این پایه ها بطریق کشت بافت نیز مورد توجه و بررسی میباشد. ...

دراین طرح 10 رقم یونجه بومی و اصلاح شده مورد کشت و کار زارعین در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ازنظر میزان عملکرد و مقاومت نسبی به سرخرطومی یونجه جهت توصیه‌های لازم به زارعین مورد بررسی قرار گرفته است . ...

دراین تحقیق ده رقم برنج دریافتی از ایستگاه های برنج‌خیز کشور در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند، تا بهترین ارقام بر اساس مطالعات انجام شده بر روی خواص کمی وکیفی محصول انتخاب و معرفی گردند. ...

درادامه روند برنامه ریزی ها واجرای عملیات مربوط به احیا جنگل‌های مخروبه شمال ایران ،انتخاب گونه های مناسب جهت رویشگاه های نیمه خشک که جنبه مصارف صنعتی نیز داشته باشندازاهمیت خاصی برخوردار میباشد.بدین منظور دراین بررسی سعی شده است ،گونه های درختی که بصورت مشاهده ای درچنین مناطقی سازگاری نشان داده اند انتخاب شوند. ...

باغات بادام ایران مخصوصا آذربایجان ازطریق بذرتکثیر یافته است لذاازنظرظاهری و سایر خصوصیات اختلاف فاحش ازهم دارد.دراثر تلقیح فی مابین درختان وکاشت دوباره آنها توده وسیعی ازاین گونه بدست آمده است که ازنظر فراوانی واریته ها کم نظیرمیباشدبرای کلکسیون ومطالعات مقدماتی بیشتری دارد واریته های بیشمار باخصوصیات خوب ومتفاوت جمع‌آوری کردوبدینوسیله منابع داخلی که درشرفازبین رفتن میباشد میتوان حفظ وحراست نمود. ...

از دو واریته امید و بزوستایا درایستگاه بذر ونهال طرق مشهد و مزرعه نمونه که خاک آنها قبلا تجزیه شیمیائی شده بودازآذرماه مرتب بفاصله 15 روزنمونه گیاه کامل گندم ارسال وپس‌ازتوزین خشک شده خوشه وساقه وبرگ جداگانه تجزیه و منحنی تغییرات مقدار وغلظت مواد غذایی برحسب زمان مشخص و دوره جذب و حرکت ومصرف موادغذایی درقسمتهای مختلف مشخص و باهم دو واریته و دو ایستگاه مقایسه شدند. ...