عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مطالعه عدم وجود یک فاصله زمانی به نام دوره شستشو برای حذف اثر تیمار بکاررفته در دوره اول و عدم انتقال آن به دوره دوم بسیار ضروریست . با این وجود در بسیاری از موارد بنا به ملاحظات اخلاقی و پزشکی یا قائل شدن چنین فاصله ای امکانپذیر نیست و یا درصورت وجود مدت زمان آن نمی تواند به اندازه کافی زیاد باشد . به همین دلیل معمولا دراینگونه مطالعه بخشی از اثرتیمار بکاررفته در دوره اول به دوره دوم منتقل شده و موجب ایجاد اختلال در نتیجه گیریها می گردد . دراین تحقیق اثر انتقالی ب ...

سه رقم جو starو U.N.K و Desnad navaro ارقامی هستند که برتری خود را طی آزمایشهای به نژادی نشان داده اند بمنظور رسیدن به حداکثر پتانسیل هر یک از ارقام و بررسی اثرات مقادیر مختلف بذرکاری بر روی عملکرد آنها این بررسی صورت میگیرد. برای اجرای این آزمایش از یک طرح کرتهای خرد شده نواری در 4 تکرار استفاده خواهد شد ، در نوارهای عمودی میزانهای بذرکاری و در نوارهای افقی ارقام جو قرار دارند ، میزانهای بذرکاری 250 ،300،350،400،450،500 مورد مطالعه قرار میگیرند ، بر روی نتایج عملکرد دانه کرت ...

در این بررسی پنج لاین که در اجرای طرح ملی بررسی و سلکسیون توده‌های بومی برنج‌خیز کشور که از توده صدری کوتاه معروف به غریب در کلات نادری انتخاب شده با شاهد که همانا رقم بومی معروف به غریب خالص نشده می‌باشد به صورت یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء شده است بررسی عملکرد دانه و محاسبات و تجزیه واریانس به روش تجزیه واریانس بلوکهای کامل تصادفی انجام شده و مقایسه میانگینها به روش L.S.D. بوده است . پس از محاسبات آماری و تجزیه واریانس و تحلیلهای لازم از لاینهای مورد مقایس ...
نمایه ها:
برنج | 

در روش انتخاب حیوانات به منظور افزایش تولیدات دامی براساس ظرفیت ژنتیکی آنها برآورد واریانس صفات و کوواریانس بین صفات جامعه مورد مطالعه به منظور تخمین پارامترهای ژنتیکی از قبیل ضریب وراثت‌پذیری، همبستگی‌های ژنتیکی و فتوتیپی ضروری می‌باشد. اطلاعات مورد استفاده در برآورد اجزای واریانس معمولا از جمعیتهای تحت انتخاب جمع‌آوری می‌گردد. بدین جهت لازم است اریبی حاصل از انتخاب با استفاده از روشهای مختلف لحاظ گردیده و برآورد نااریب حاصل شود. منظور نمودن اریبی حاصل از انتخاب در برآوردهای ...

بمنظورمطالعه درجه سازگاری ارقام چاوداروتعیین چگونگی تطبیق‌آنهاباشرایط اقلیمی و وزراعی دیمزارهای کشورمقایسه محصول‌آنهاباشاهدهای گندم وجووترتینکاله بااستفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی این بررسی در6نقطه کشورانجام میشود.دراین آزمایش 12رقم چاودار وسه رقم شاهدهای ترتینکاله ،گندم وجوجمعا15رقم شرکت دارند.برروی عملکرددانه کرتها تجزیه واریانس‌انجام شده وباتعیین L.S.D بین آنهامقایسه انجام میگیرد.درخاتمه دومین سال آزمایش بااستفاده ازتجزیه واریانس مرکب اثرات متقابل سال ومنطقه نیزموردتجزی ...

دراین بررسی تعداد 12 لاین برتر آزمایش مقایسه عملکرد لاینهای دورگ سویا درسال 66 همراه باچهارشاهد Zane-Calland-Williams-Hack که درآزمایشهای سالهای قبل از عملکرد بالائی برخوردار بوده وسازگاری خوبی راباشرایط محیطی ازخود نشان داده اند در دوآزمایش مجزادر کشت بهاره و همچنین بعد از برداشت غلات مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرند.نوع طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار میباشد. محاسبات آماری طرح ازطریق آزمون F وبه روش L.S.D انجام خواهد گرفت تجزیه های آماری شامل تجزیه واریانس ساده بررو ...

این بررسی بمنظور تعیین بهترین میزان بذرو تعیین مناسبترین تاریخ کاشت رقم گندم گلستان انجام می گیرد برای اجرای این بررسی ازطرح‌آماری کرتهای خردشده درچهارتکرار استفاده می شود درکرتهای فرعی B میزان بذر 300 بوته و 350 بوته و 400 بوته و450 بوته در مترمربع و در کرتهای اصلی (A) سه تاریخ کاشت 9/15 - /9/1( و )9/30 مورد مطالعه قرار می گیرند و نتایج عملکرد دانه کرتهای آزمایش به روش تجزیه واریانس و تعیین L.S.D. مورد مقایسه قرار می گیرد.درخاتمه سومین سال آزمایش طی یک تجزیه واریانس اثرات مت ...

بمنظور تعیین بهترین مقدار بذر برای بدست آوردن حداکثر محصول درارقام جدید گندم در(گندم قدس و کراس امید)نقاطی از کشور که این ارقام توصیه می شوند با استفاده از یک طرح فاکتوریل 4x4 باچهار تکرار تعداد 2 رقم گندم با چهار میزان بذر400- 350( )500- 450بوته درمترمربع مورد بررسی قرارخواهد گرفت کلیه عوامل زراعی و آزمایشی برای کلیه تیمارها بطور یکنواخت اجرامی گردد.نتایج عملکرد دانه بعدازبرداشت مورد تجزیه وتحلیل آماری با روش تجزیه واریانس قرار خواهد گرفت .درخاتمه سومین سال آزمایش‌اثرات متقا ...

بمنظورتعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و میزان بذر جو ارس و نیز بررسی اثرات متقابل تاریخ کاشت ومیزان بذر بااستفاده ازطرح کرتهای خرد شده این مطالعه انجام می شود. چهارتاریخ کاشت درکرت صلی وسه میزان بذر درکرتهای فرعی قرارمی گیرند.نتایج عملکرد دانه کرتهاآزمایشی به روش تجزیه واریانس تجزیه وتحلیل خواهد شد.درخاتمه سومین سال آزمایش طی یک تجزیه واریانس مرکب اثرات متقابل عامل سال‌باسایرعوامل متغیرآزمایش بررسی می شود. ...
نمایه ها:
بذر |