عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهبود برآوردگرهای پارامترهای جامعه مورد توجه برخی از آماردانان تحت شرایط متفاوت می باشد. در سالهای اخیر لاهیتران و ویجکون)2009) برآورد پارامترهای جامعه را زمانیکه اطلاعات اضافی در دسترس باشد بهبود دادند و روش تعمیم یافته ای را برای بدست آوردن برآوردگرهای انقباضی بهینه معرفی کردند. ما می خواهیم براساس قضایایی که لاهیتران و ویجکون مطرح کردند برآوردگرهای انقباضی را برای پارامترهای میانگین و واریانس چندین توزیع بدست آوریم و با استفاده از ملاک میانگین توان دوم خطا براساس برآو ...

تخمین ماتریس واریانس کوواریانس در مدل مارکویتز یکی از مهم‌ترین مراحل انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس این مدل محسوب می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که ماتریس کوواریانس نمونه، ریسک پرتفوهای بهینه را کم‌تر از مقدار واقعی برآورد می‌کند. بنابراین تخمین زننده‌ی نااریبی است. از این رو مساله اصلی در این پژوهش، حذف اریب از برآوردگر ماتریس کوواریانس نمونه می‌باشد. در این راستا، با استفاده از روشی که روش پرتفوی مقادیر ویژه نامیده می‌شود اریب پرتفو در سه سظح پرتفوهای غیر بهینه، تصادفی و بهینه برآو ...

همبستگي متناوب در سرتاسر فرآيند آناليز واريانس (ANOVA) مدل هايي كه جمله خطاي آن ها شامل يك سري زماني اتورگرسيو متناوب است، وجود دارد. در اين پایان نامه فرض هاي آزمودني خطي با يك آزمونF تعديل شده را در آناليز واريانس سریهای اتورگرسيو متناوب مورد بررسی قرار می دهيم. همچنين تکنيک های ثابت شده را برای ساختن استنباطهايی درباره شدت جریانهای سه ماهه رودخانه کر در نزدیکی شیراز، به کار می بريم. در فصل اول تعاریف و مفاهیم پایه سریهای زمانی را مرور کرده و در فصل دوم خواص سریهای زمانی ه ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مدلهای رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر و ساختارهای متفاوت واریانس باقیمانده برای برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی انجام شد. داده های به کار برده شده در این پژوهش شامل 10354 رکورد وزن بدن 63 تا 416 روزگی مربوط به 2931 رأس گوسفند مغانی بود که در طی سال های 1373 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی واقع در شهرستان جعفرآباد مغان استان اردبیل جمع آوری شده بودند. نرم افزارهای Excel، Access و Minitab جهت ویرایش و آماده سازی داده ه ...

بی‌پاسخی به عنوان یکی از خطاهای غیرنمونه‌گیری در بسیاری از آمارگیری‌ها اتفاق می‌افتد و اغلب سبب اریبی براوردگرها می‌شود. از مهم‌ترین روش‌های تعدیل اثر بی‌پاسخی می‌توان تعدیل وزن‌دهی و جانهی را نام برد. هنگامی که ساختار گم‌شدگی قابل چشم‌پوشی باشد، جانهی استفاده می‌شود. مجموعه داده‌های کامل مهم‌ترین نتیجه‌ی حاصل از فرایند جانهی است و بر اساس آن امکان استفاده از براوردگرهای متعارف، فراهم می‌شود. در بیشتر روش‌های رایج جانهی، براوردگرهای میانگین و مجموع‌کل (براوردگرهای جانهی) ناار ...

ریاضیات مالی با رویکرد کاربردی، امروزه در تحلیل و بررسی سرمایه در بازارهای مالی توجه زیادی را به‌خود جلب کرده است. از زمینه‌های کاربردی آن می‌توان به بهینه‌سازی سبدکالا اشاره کرد که در آغاز توسط هری مارکویتز با یک فرمول ریاضی بیان شد. در مدل میانگین- واریانس مارکویتز، میانگین و واریانس به ترتیب نشان‌دهنده‌ی بازده موردانتظار و ریسک سبدکالا هستند. تحقیقات نشان می‌دهند هنگامی که توزیع بازدهی سرمایه نامتقارن باشد، گشتاور مرتبه‌ی سوم (چولگی) نقش مهمی در مسأله‌ی انتخاب سبدکالا ایف ...

در این رساله با تمرکز بر کران‌های باتاچاریا و شیرساگار در برخی از خانواده توزیع‌های مهم از جمله خانواده نمایی طبیعی، گامای تعمیم یافته و بِر، به مقایسه مقادیر آن‌ها با مقدار تقریبی واریانس برآوردگر به روش بوت استرپ پرداخته و در نهایت تعمیمی از کران‌های بارانکین و شیرساگار در حالت چند پارامتری را ارائه می‌دهیم. در فصل اول این رساله ضمن معرفی و بیان تاریخچه‌ای از کران‌های مختلف برای واریانس برآوردگرهای نااریب، به بیان ارتباط موجود بین آن‌ها می‌پردازیم. در فصل دوم با تمرکز بر ک ...

در بیش‌تر آمارگیری‌ها ممکن است علاقه‌مند باشیم در فاصله‌های زمانی منظم پارامترهای جامعه را ‏براورد کرده و تغییرات آن‌ها را از یک دوره به دوره‌ی بعد مطالعه کنیم. آمارگیری‌های در طول زمان ‏‏(آمارگیری‌های مکرر) ما را در رسیدن به این مهم یاری می‌کنند. این آمارگیری‌ها به طور منظم در طول ‏زمان تکرار می‌شوند. نمونه‌گیری چرخشی یکی از روش‌های مورد استفاده در آمارگیری‌های مکرر است. ‏واریانس به عنوان متداول‌ترین شاخص برای براورد میزان خطای یک براوردگر (خطای نمونه‌گیری) و ‏تعیین دقت آن ب ...

رتروترنسپوزون‌ها عناصر متحرک رایج در ژنوم گیاهان بوده که گستردگی، توزیع یکنواخت و قابلیت جابه‌جایی، استفاده از آن‌ها را به‌ عنوان نشانگرهای مولکولی ایده‌آل می‌سازد. در این مطالعه نشانگرهایIRAP و REMAP، جهت مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی 88 فرد خربزه (Cucumis melo L.) از 11 جمعیت مختلف (8 گیاه از هر جمعیت)، و برخی هیبریدها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانواده‌های رتروترنسپوزونی مورد استفاده در ژنوم خربزه از لحاظ جابه‌جایی فعال می‌باشند. در کل با استفاده از 5 ...