عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18223

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور برآورد مولفه های واریانس-کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و همچنین بررسی پلی مورفیسم پتاسیم خون کامل و ارتباط این پلی مورفیسم با سایر الکترولیت های خون و صفات تولیددر گوسفندکرمانی در ایستگاه اصلاح نژاد شهربابک اطلاعات این ایستگاه که طی سالهای 1372 الی 1377 جمع آوری شده بود مورد استفاده قرار گرفت . تجریه وتحلیل داده ها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و بی نیاز از مشتق گیری و مدل حیوانی با تجزیه تک صفتی و چندصفتی انجام شد . ...

مسائل بهینه سازی در دنیای واقعی می توانند شامل پارامترهایی به صورت متغیرهای تصادفی بازه ای و یا داده های تصادفی بازه ای در تابع هدف یا محدودیت ها باشند. ‏ویژگی های مشخصه های مهمی از جمله امید ریاضی‏، واریانس‏، کوواریانس و ... برای این متغیرها و داده ها در فصو‏ل این پایان نامه به طور مفصل ‏معرفی شده اند. از آنجا که برای محاسبه این مشخصه ها‏، ورودی ها به صورت بازه هستند خروجی آن ها نیز بازه ای می باشند. در این پایان نامه روشی نوین برای محاسبه واریانس این داده ها ارائه م ...

در این تحقیق ناهمگنی اجزای واریانس صفات تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران، بر اساس معیارهای اندازه گله-سال، ناحیه جغرافیایی، سطح تولید و کلاستر و تاثیر آن بر تغییر رتبه حیوانات برتر بررسی شد. داده ها برای صفات تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین به ترتیب شامل ۲۴۵۱۹۲، ۲۱۳۳۶۸ و ۱۴۱۶۷۰ رکورد ۳۰۵ روز و ۱۵۵۶۳۷۵، ۱۳۲۲۱۵۴ و ۱۳۴۰۱۱۶رکورد روزآزمون در شکم زایش نخست بودند که طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۲ توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع آوری شده بودند ...

در مطالعه جاری، اثرات عوامل نوع موتور پمپ، روشهای آبیاری و اندازه زمین بر هزینه های آبیاری گندم آبی با استفاده از روش تحلیلی واریانس عاملی، بررسی شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای و به صورت مقطعی در سال 1376 از 97 گندم کار استفاده کننده از موتورهای دیزلی یا الکتریکی در شهرستان شیراز از استان فارس جمع اوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین هزینه آبیاری استفاده کنندگان از دو نوع موت ...

یکی از مسایل براوردیابی، مسئله‌ی براورد واریانس و نسبت دو واریانس از دو توزیع مستقل نرمال با میانگین‌های نامعلوم است. براوردگر هم‌وردا با کمترین مخاطره‌ی ( MRE ) واریانس و نسبت دو واریانس نرمال در کلاس براوردگرهای هم‌وردای مکان-مقیاس، بهترین براوردگر است. در این پایان‌نامه نشان می‌دهیم که در کلاس براوردگرهای هم‌وردای مقیاس، این براوردگر ناپذیرفتنی است. بنابراین در فصل دوم و سوم، با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش اشتاین، بروستر و زیدک، استرادرمن و هم‌چنین روش مارویاما و اس ...

هدف از مطالعه حاضر برآورد مؤلفه‌های واریانس ژنتیکی غیر افزایشی صفات رشد و تولید مثل ترکیبی و تعیین اهمیت این آثار در ارزیابی‌های ژنتیکی گوسفند نژاد لری‌بختیاری ایران، با استفاده از رکوردهای 4574 حیوان (در طی سالهای 1373 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بختیاری ) بود. صفات رشد شامل: وزن تولد(BW) و وزن شیر‌گیری(WW) ، صفات تولیدمثل ترکیبی شامل: میانگین(ABWL) و مجموع وزن بره‌های متولد شده از هر میش در هر زایش(TBWL) و میانگین(AWWL) و مجموع وزن بره‌‌های از شیر‌گرفته شده ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر واحد زمانی سن و درجه برازش مدل‌های رگرسیون تصادفی دارای توابع چندجمله‌ای معمولی بر برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی انجام شد. داده‌های به‌‌کار برده شده در این پژوهش شامل 8546 رکورد وزن بدن 2451 حیوان در دامنه‌ی سنی 65 تا 416 روزگی بودند که در طی سال‌های 1374 تا 1393 در ایستگاه پرورش واصلاح نژاد گوسفند مغانی واقع در شهرستان جعفرآباد مغان استان اردبیل جمع‌آوری شده بودند. نرم‌افزارهای Excell، Access و Minitab برای ویرایش و آماده سازی داده‌ ...

تابع واریانس شرطی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل رگرسیون و سایر کاربردهای آماری از جمله ساختن فاصله یا نوار اطمینان برای تابع میانگین است. در مقایسه با برآورد میانگین شرطی، موضوع برآورد تابع واریانس از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اینکه در تابع واریانس، میانگین حضور دارد، برآورد تابع واریانس، متأثر از معلوم بودن یا نبودن میانگین و نوع برآورد میانگین دارد. در این پایان نامه برآورد تابع واریانس شرطی به صورت ناپارامتری و همچنین استفاده از این برآوردگر برای به دست آوردن نو ...

در تحلیل رگرسیونی ما قادریم که بین یک متغیر موردنظر به عنوان متغیر وابسته (پاسخ) و یک یا چند متغیر مستقل تعیینی (پیش بین)، رابطه‌ای را با تجربه معین کرده و از آن استفاده نمائیم. علاوه بر این می‌توانیم با استفاده از آزمون فرضهای خطی به این نتیجه برسیم که کدامیک از متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته تاثیر دارند. می‌دانیم که آنالیز واریانس ، معادل رگرسیون باا متغیرهای ظاهری است . لذا در اینجا نیز با استفاده از فرضهای خطی می‌توان تاثیر متغیرهای مستقل (عوامل مورد بررسی) را روی متغیر ...