عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانوسیم های مغناطیسی به جهت کنترل میکروساختار و خواص مغناطیسی آن به واسطه تنظیم پارامترهای انباشت و پارامترهای دخیل در ساخت قالب از جایگاه خاصی برخوردارند. در این میان آرایه نانوسیم های کبالت به دلیل کاربردهای پتانسیلی فراوان در ثبت مغناطیسی با چگالی بالا، ساخت حسگرهای مغناطیسی و ... دسته ی مهمی از نانوساختارهای مغناطیسی را شامل می شوند. در متن حاضر نتایج فعالیت های انجام شده در ارتباط با ساخت نانوحفره ها درون فیلم اکسید آلومینیوم و پرنمودن آن ها برای ساخت نانوسیم های کبالت ...

اهمیت روزافزون نانوساختارهای مغناطیسی و کاربرد‌های متنوع آنها، مطالعه دقیق رفتار مغناطیسی آنها را مورد توجه محققین قرار داده است. یکی از شیوه‌های مطالعه دقیق و جزئی رفتار مغناطیسی مواد که اخیراً مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، روش منحنی-های بازگشتی مرتبه اول (FORC) است. در این تحقیق با استفاده از روش FORC رفتار مغناطیسی نانوسیم‌های CoZn بر اثر تغییر درصدی Zn و تغییر قطر نانوسیم‌های مورد مطالعه قرارگرفته است و چگونگی تغییر توزیع برهمکنش‌ها بین نانوسیم‌ها و وادارندگی آنها بررس ...

نانوسیم‌های آلیاژی آهن- کبالت- کروم به روش آندایز دومرحله‌ای ‏درون قالب اکسید آلومینیوم متخلخل ساخته شد. آندایز آلومینیوم با سه اسید مختلف انجام ‏شد و سپس با روش الکتروانباشت شیمیایی حفره‌های تشکیل شده روی اکسید‌ آلومینیوم آندی را پر کرده و نانوسیم‌هایی با اندازه‌های مختلف ‏ایجاد شدند. شرایط مختلف انباشت از جمله‏ بسامد‏، ولتاژ و تغییر اسید بر روی خواص ‎‎‏مغناطیسی مورد بررسی قرار ‏گرفت. ابتدا نانوسیم‌هایی با فرمول مولی ‎‎$(Fe‎_{30}Co‎_{70})‎_{100-x}Cr‎_{x}‎‎‎‎‎‎‎‎‎$‎‏ ساخته و ...

در میان نانوسیم‏های مغناطیسی که تاکنون ساخته شده، نانوسیم‏های کبالت به علت ناهمسانگردی مغناطو بلوری تک محور زیاد به هنگام رشد در ساختار hcp که عامل اصلی تغییر در میکروساختار این نانوسیم‏ها می باشد، مورد توجه بسیاری از محققین واقع شده است.با توجه به اینکه رفتار لایه‏ی سدی نقش کلیدی در فرآیند الکترونهشت دارد، در این پروژه برای اولین بار با تغییر دمای لایه‏ی سدی فرآیند الکترونهشت تحت تأثیر قرار گرفت. اگر لایه‏ی سدی در یک دمای یکنواخت قرار گیرد می‏تواند فرآیند الکترونهشت را کنترل ...

دراین پژوهش ابتدا قالب‌های اکسید آلومینای آندی به روش آندایز دو مرحله‌ای ساخته می‌شوند. با این روش قالب‌هایی با حفره‌های استوانه‌ای با اسید اکسالیک ایجاد می‌شود. سپس با استفاده از این قالب‌ها، آرایه‌ای از نانوسیم‌های کبالت-سرب و نیکل-سرب به روش الکتروانباشت متناوب ساخته و در ابتدا اثر اضافه کردن سرب به این نانوسیم‌های آلیاژی بررسی می‌شود. سپس نمونه ها ‏در دماهای مختلف تابکاری شده و پس از تابکاری‎‏‏، نمونه Co97/5Pb2/5 به عنوان نمونه‌‌ی بهینه نانوسیم ‏آلیاژی کبالت-سرب و نمونه‌ ...

دراین پژوهش ابتدا قالب‌های اکسید آلومینای آندی به روش آندایز دو مرحله‌ای ساخته می‌شوند. با این روش قالب‌هایی با حفره‌های استوانه‌ای با اسید اکسالیک ایجاد می‌شود. سپس با استفاده از این قالب‌ها، آرایه‌ای از نانوسیم‌های آهن-مس به روش الکتروانباشت متناوب ساخته و در ابتدا اثر اضافه کردن مس بررسی می‌شود. سپس نمونه ها ‏در دماهای مختلف تابکاری شده و پس از تابکاری نمونه‌ی 7/5 درصد مولی مس در الکترولیت به عنوان نمونه‌‌ی بهینه در نظر گرفته می‌شود. پس از آن اثر بسامد و ولتاژ نامتقارن الک ...

در این پژوهش ابتدا قالب‌های اکسید آلومینای آندی به روش آندایز دو مرحله‌ای با اسید اکسالیک ساخته ‌می‌شوند. با این روش قالب‌هایی با حفره‌های استوانه‌ای با قطرهای حدود ‎30‎ تا ‎40‎ نانومتر ساخته ‌می‌شوند. سپس با استفاده از این قالب‌ها، آرایه‌ای از نانوسیم‌های آهن-منگنز با روش الکتروانباشت جریان متناوب ساخته و مشاهده شد که غلظت، تابکاری و بسامد الکتروانباشت بر خواص مغناطیسی این نانوسیم‌ها تأثیر دارد. خواص مغناطیسی و ساختار شیمیایی و بلوری نمونه‌ها به وسیله‌ی دستگاه‌ها ...

در این پژوهش ابتدا قالب‌های اکسید آلومینای آندی به روش آندایز دو مرحله‌ای با اسید اکسالیک ساخته ‌می‌شوند. با این روش قالب‌هایی با حفره‌های استوانه‌ای با قطرهای حدود ‎30‎ تا ‎40‎ نانومتر ساخته ‌می‌شوند. سپس با استفاده از این قالب‌ها، آرایه‌ای از نانوسیم‌های آهن-منگنز با روش الکتروانباشت جریان متناوب ساخته و مشاهده شد که غلظت، تابکاری و بسامد الکتروانباشت بر خواص مغناطیسی این نانوسیم‌ها تأثیر دارد. خواص مغناطیسی و ساختار شیمیایی و بلوری نمونه‌ها به وسیله‌ی دستگاه‌ها ...

دراین تحقیق مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلینکو حاوی تیتانیم مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه حاصل از تحلیلهای ترمودینامیکی و بررسیهای آزمایشگاهی حاکی ازآن است که کربن با مکانیزم اکسیژن زدایی مذاب ، شکل گیری آخالهای اکسیدی تیتانیم را منتفی می سازد و با این کار مایع از به وجود آمدن یکی از جوانه زاهای موثر در مذاب می شود درحالیکه گوگرد با تشمیل سولفید تیتانیم و رسوب بر سطح آخالهای نیتریدی تیتانیم اثرجوانه زایی آخالهای نیتریدی تیتانیم ر ...