عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعتیاد با تباهی نورورنی و تغییرات ریخت شناسی مغز مرتبط است و بر روی کارکردهای شناختی افراد اثر می‌گذارد. شناسایی نقایص اجرایی این افراد و گنجاندن آنها در فرایندهای درمانی و توانبخشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی درمانی و جلوگیری از عود داشته باشد. از این رو، هدف این مطالعه مقایسه کارکردهای اجرایی در افراد وابسته به مواد و افراد غیروابسته بود. 50 مرد وابسته به مواد از کلینیک‌های درمان و بازتوانی سرپایی شهرستان تهران با توجه به ملاک‌های ورود و خروج به صورت در دسترس انتخاب ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خودبسندگی درمبتلایان به سوء مصرف مواد در شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه از افراد تشکیل داده اند. گروه اوّل، مردان معتاد شهر تهران در سال 89-88 هستند، که برای درمان سوء مصرف مواد خود، به یکی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد تحت نظارت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران مراجعه کرده اند. از این تعداد 150 نفر انتخاب شدند. گروه دوم شامل معتادینی است، که مصرف مواد را ترک کرده و حداقل 6 ماه اخیر را به طور متوالی پاک بوده ...

نقش استرس در آغاز، تداوم و عود اعتیاد پس از درمان ، در بررسی های گوناگون مورد تایید قرار گرفته است و بر این نکته نیز تاکید شده است که استرس به خودی خود باعث شروع وابستگی به مواد و یا عود پس از درمان نمی‌شود، بلکه نبود مهارت های مقابله ای مناسب در رویارویی با استرس در این زمینه موثر است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی و پیشگیری از عود مردان وابسته به مواد انجام شده است. در یک طرح آزمایشی، 30 نفر از افراد وابسته ...

پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشي مدل ماتریسی در پيشگيري از بازگشت افراد وابسته به شيشه و کراک پرداخته است. جامعه‌ی آماري پژوهش شامل تمام مردان وابسته به شیشه و کراک سنین 20 تا 45 سال وابسته به شیشه و کراک مراجعه کننده به درمانگاه‌های ترک اعتیاد شهر زاهدان بوده است. نمونه پژوهش تعداد 50 نفر از افراد وابسته به شیشه و کراک می‌باشند که به صورت تصادفی ساده در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه ...

مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف آن از مشکلات بی نهایت مهم در کشور ما می باشد. اثرات مختلف شرایط محیطی بر آسیب پذیری انسان در اعتیاد به دارو و سوء مصرف آن هنوز به خوبی مشخص نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات محیط غنی بر شدت نشانه های قطع، رفتار شبه اضطرابی، افسردگی و میزان ولع در طول ترک مرفین می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش شامل دو تجربه بود: در تجربه اول موش ها به مدت 14 روز با تزریق زیرجلدی مرفین (mg/kg10) دوبار در روز با فاصله 12 ساعته وابسته شده و در محیط غن ...

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری مارلات با اثربخشی مداخله ی گروه درمانی مبتنی برمراحل تغییربرمیزان بهبود، اطاعت درمانی و پیشگیری ازبازگشت روی بیماران مرد وابسته به کراک درمقایسه با بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بود. دریک طرح آزمایشی، 45 بیمارمرد، باتشخیص وابستگی به کراک برپایه ی معیارهای DSM-IV-TR، پس از سم زدایی انتخاب و برحسب تصادف در دو گروه آزمایشی (گروهی با مداخله ی گروه درمانی مبتنی برمراحل تغییرو گروه دیگربا مداخله شناختی – رفتاری مارلات) ...

مقدمه: هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تنظیم هیجانی افراد وابسته به مت‌آمفتامین بازتوانی شده بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون [و پیگیری همراه با گروه کنترل] استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، هم? افراد وابسته به مت‌آمفتامین بازتوانی شده بودند که به مراکز درمانی اقامتی یا سرپایی در شهر تهران مراجعه کرده بودند. در این پژوهش 40 نفر از افراد وابسته به مت‌آمفتامین بازتوانی شده که در مرحل? ترک مواد ...

در این تحقیق برآنیم به شناسایی مشکلات افرادی که زمانی به استفاده مواد مخدر دچار بودند و اینک از آن رهایی یافته‌اند بپردازیم. در این پژوهش مقولات سه گانه مسائل اجتماعی، متعین‌های فرهنگی و وضع اقتصادی که هر کدام از زیر مقوله‌هایی تشکیل شده‌اند، به عنوان مسائل اصلی معتادان بهبود یافته پس از رهایی شناخته شده‌اند. روش‌شناسی این پژوهش، کیفی است و از ابزار مصاحبه با سوالات نیمه ساخت یافته جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. این تحقیق در سال 1390 در شهرستان گچساران انجام گرفته است. ...

مقدمه: انجمن معتادان گمنام برنامه ای برای بهبود از اعتیاد به مواد مخدر می باشد که هدف خود را بر سلامت فیزیکی، فیزیولوژیکی، روانی و عملکرد معنوی متمرکز کرده است. پژوهش حاضر این بحث را فرضیه سازی کرده که رابطه خلاقیت هیجانی، تاب آوری و شادکامی در اعضای انجمن معتادان گمنام به طور معناداری متفاوت از گروه متادون درمانی است. روش: نمونه شامل 100 نفر مرد داوطلب ( 50 نفر عضو انجمن معتادان گمنام، 50 نفر معتاد استفاده کننده از متادون)، سن 25-45 که حداقل 6 ماه دوره پرهیز از مواد داشته ان ...