عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش ، به سفارش معاونت فرهنگی- اجتماعی نسخت‌وزیری و به همت گروه علوم اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهیه گردیده که هدف از آن شناساندن وضعیت علمی دانشگاهها در مقایسه با قبل از انقلاب ، به منظور تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری جدی در تقویت بنیهء علمی دانشگاههای کشور بوده است . در این گزارش ، به بررسی وضعیت علمی دانشگاههای مورد مطالعه از لحاظ کمی در تعداد اعضای هیات علمی، درجهء تحصیلی، رتبهء علمی، سابقهء تدریس و کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی، و در دو بخش پایانی، به موضوع ...
نمایه ها:
تهران | 

تنظیم این گزارش ، به عهدهء مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده و هدف از ارائهء آن، شناخت دقیق جامعهء اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، عنوان گردیده است . در این گزارش ، ضمن تعریف مفاهیمی، همچون: مرکز واحد آموزش عالی، عضو هیات علمی تمام وقت ، نیمه وقت و پیمانی، آخرین مدرک تحصیلی و عنوان دانشگاهی، به چگونگی توزیع اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از جهات گوناگون پرداخته شده است . جامعهء آماری مورد بررسی، کلیهء ا ...

از جمله اهداف کمی برنامهء دوم توسعه، افزایش تعداد اعضای هیات علمی می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که مجموع اعضای هیات علمی دولتی و غیردولتی در پایان برنامهء دوم به 52527 نفر برسد که از این تعداد، 18985 نفر وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی (غیرپزشکی) خواهند بود. بدین‌ترتیب ، در برنامهء دوم توسعه تعداد اعضای هیات علمی جدید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدود 12000 نفر می‌باشد. از طرفی، از اهم سیاستهای برنامهء دوم، تغییر در هرم مراتب هیات ...

تفاوت و عدم تفاوت در میزان مشارکت دانشگاههای مورد مطالعه در خصوص برخی سوالات پژوهشی می‌تواند ناشی از برخی تشابهات و تفاوتهای ساختاری موجود در تشکیلات دانشگاههای صنعتی مذکور باشد. ضمن اینکه قدمت وجدیدالتاسیس بودن دانشگاهها نیز در میزان این مشارکت بی‌تاثیر نبوده‌است . -2 میزان مشارکت اعضای هیات علمی با میزان عناوین دانشگاهی اعضای هیات علمی موجود در دانشگاههای مذکور رابطه مستقیم داشته است . -3 مشارکت در کلیه دانشگاههای مورد مطالعه ، مطابق با سطح مشارکت پیش‌بینی شده در آیین‌نامه ...

این گزارش به اولین گردهمایی سراسری اعضای هیات علمی دانشکده‌های تربیتی و روان‌شناسی با مسوولین ستادی و اجرایی آموزش و پرورش اختصاص دارد که از سوی مرکز تحقیقاتی آموزشی برگزار گردید. در این گردهمایی اعضای کمیسیونهای مختلف آموزش و پرورش ، شامل کمیسیونهای برنامه‌ریزی درسی، تربیت معلم، تکنولوژی آموزشی، راهنمایی و مشاوره، کودکان استثنایی، ارزشیابی و مدیریت آموزشی شرکت داشتند که ضمن معرفی تشکیلات کمیسیونهای خود، به بررسی اهداف و گزارش نتایج تحقیقات و اقدامات انجام شدهء آن پرداخته‌اند ...

این گزارش ترجمه‌ای از یک بررسی خارجی با عنوان فوق است که به منظور آگاهی از نیازهای آموزشی متخصصان داخلی عمومی وابسته به هیات علمی در محیط بیمارستانهای آموزشی با روش پرسشنامه‌ای انجام گرفته است . این طرح در مورد سنجش نیازها و اولویتها، نتایج علاقه‌مندی به آموزش پزشکی مستمر، ضرورت مهارتهای مخصوص ، روشهای یادگیری و جایگاه مسوولیت در خصوص آموزش پزشکی مستمر، صورت گرفته است . ...

این گزارش از سوی معاونت هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با همکاری مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو به منظور تهیهء برنامهء اجرایی تقویت و توسعهء دوره‌های دکتری شیمی و مهندسی شیمی دانشگاههای کشور تهیه گردید. گزارش حاضر، شامل جدول توزیع اعضای هیات علمی در رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاههای کشور، نمودارهای دایره‌ای و ستونی و توزیع آنها در مراتب دانشگاهی، تعداد دانشجویان رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاههای داخل و بورسیه‌های مشغول به تحصیل در کشورهای خارجی اس ...

این تحقیق عوامل مرتبط با رضایت شغلی را در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق، 481 نفر از اعضای هیات علمی مشارکت داشتند. برای تعیین عوامل و متغیرهای رضایت شغلی از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان دادند که رضایت شغلی با عوامل اقتصادی، آموزشی، تفریحی و رفاهی، لوازم و تجهیزات، انگیزشی ارتباط دارد. برای ارزیابی تاثیر این عوامل بر متغیر تابع (رضایت شغلی) نیز از رگرسیون گام به گام استفاده گردید. در نتیجه این تحلیل، عوامل اقتصادی و ...

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین سبکهای رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده‌های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضاء هیئات علمی بود. بدین منظور 176 نفر از اعضای هیئات علمی زن و مرد جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. از پرسشنامه ویژگیهای فردی، سبک رهبری (هرسی-بلانچارد) و منابع قدرت که پایانی و روایی آنان مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد. همچنین رابطه بین سبک رهبری با منابع قدرت و رابطه بین منابع با برخی از ویژه گیهای فردی چون سن میزان تحصیلات، جنسیت، سابقه ...